วันเสาร์ ที่ 23 เดือนตุลาคม คศ.2021

(มีคลิป) พช.เชียงใหม่ เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนและกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ที่บ้านป่าสักน้อย อ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม่

พช.เชียงใหม่ เปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนและกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ที่บ้านป่าสักน้อย อ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเจริญ ศรีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนและกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน โดยมีนางสาวโสรัตยา บัวชุม ประธานศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนบ้านป่าสักน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน จัดตั้งขึ้นตามโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรรกฏาคม 2565 โดยจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นสถานที่บ่มเพาะภาวะผู้นำ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน และการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นศูนย์ประสานงานภาคีเครือข่ายจิตอาสาพัฒนาชุมชนระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคีการพัฒนาในพื้นที่ ทั้ง 7 ภาคส่วน โดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ด้วยการส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่ม องค์กร เครือข่ายงานพัฒนาชุมชน ที่เป็นทุนทางสังคม ใช้พลังภูมิปัญญาให้เป็นพลังในการสร้างสรรค์งานพัฒนาชุมชน ส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ รวมถึงการพัฒนาภาวะผู้นำ สร้างเสริมอุดมการณ์ทำงานเพื่อสาธารณะในรูปแบบผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อชุมชน มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาและเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการ ส่งเสริมการขับเคลื่อน การดำเนินงานผู้นำจิตอาสา พัฒนาชุมชน เป้าหมาย อย่างน้อยอำเภอและ 1 ศูนย์ โดยมีการสำรวจผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนที่มีศักยภาพ มีความพร้อมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องมีความพร้อมในเรื่องของสถานที่ และผู้นำมีความสมัครใจความพร้อม โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประเมินกลุ่มเป้าหมายตามหลักเกณฑ์ การประเมินคัดเลือกศูนย์ผู้นำ จิตอาสาพัฒนาชุมชน และได้คัดเลือก ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง บ้านป่าสักน้อย ต.เชิงดอยอ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพและความพร้อม ตามเกณฑ์การประเมินที่กรมพัฒนาชุมชน กำหนด จัดตั้งเป็น ศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ การประกาศกรมการพัฒนาชุมชนเรื่องจัดตั้งศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ลงวันที่ 22 กันยายน 2564

โดยในงานได้มีกิจกรรม จิตอาสา ดังนี้ กิจกรรม จิตอาสาบ้านป่าสักน้อย แจกหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค covid – 19, กิจกรรม จิตอาสาทำน้ำมะพร้าวแจกให้ผู้เข้าร่วมงาน, กิจกรรมจิตอาสาบ้านป่าสักน้อย แจกต้นเชียงดา ให้ผู้ร่วมงานปลูกเพื่อเป็นคลังอาหารหลังบ้าน, กิจกรรมจิตอาสาบ้านป่าสักร้อย ร่วมทำน้ำยาฆ่าเชื้อ covid-19 จำนวน 1,000 ถุง เพื่อนำลงพื้นที่หมู่บ้านที่ต้องกักตัวเนื่องจากสถานการณ์โรคcovid-19 จำนวน 10 หมู่บ้าน 4 ตำบล, กิจกรรมโรงเรียนไมตรีจิตคริสเตียน นำถุงยังชีพมอบให้ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบาง จำนวน 50 ชุด ในแต่ละหมู่บ้านบริเวณรอบโรงเรียน, กิจกรรมจิตอาสาบ้านป่าสักน้อย ร่วมพัฒนาตัดหญ้าทำความสะอาดถนน 2 ข้างรายทาง เป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล,

หลังจากนั้นนายเจริญ สีวาโย พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกิติพัฒน์ กะวัง นายอำเภอดอยสะเก็ด ได้ร่วมปลูกต้นสัก เพื่อเป็นที่ระลึก และเป็นเชิงสัญญาลักษณ์ต้นไม้ประจำหมู่บ้านป่าสักน้อย ทั้งนี้ในงานได้มีจิตอาสาบ้านป่าสักน้อยข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และอำเภอดอยสะเก็ด หัวหน้าส่วนราชการอำเภอดอยสะเก็ด เกษตร ปศุสัตว์ กศน. อ.ดอยสะเก็ด รร.ไมตรีจิตคริสเตียน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: