วันจันทร์ ที่ 24 เดือนมกราคม คศ.2022
TIGERNEWS CHANNAL BREAKING-NEWS:

ผู้บริหารฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เยี่ยมพระนิสิตโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2564 สำนักปฏิบัติวิปัสสนา สัญญโต

ผู้บริหารฯ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เยี่ยมพระนิสิตโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2564 สำนักปฏิบัติวิปัสสนา สัญญโต

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระวิมลมุนี รองอธิการบดี พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เยี่ยมพระนิสิตโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี 2564 โดยมีแม่ชี วชิรญาณี แป้นน้อย สำนักปฏิบัติวิปัสสนา สัญญโต ถวายการต้อนรับ มีคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ปฏิบัติรูปแบบ (New Normal) ณ สำนักปฏิบัติวิปัสสนา สัญญโต ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.

ทรงวุฒิ ทับทอง

%d bloggers like this: