Reporter&Thai Army

“ ทัพสามสร้างคน เสริมความรู้ทหารประจำการ ” รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เปิดการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหารรุ่นที่ 2/62 ….

“ ทัพสามสร้างคน เสริมความรู้ทหารประจำการ ” รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เปิดการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหารรุ่นที่ 2/62 ….

เมื่อ 21 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานเปิดการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหารรุ่นที่ 2/62 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องสองแคว มณฑลทหารบกที่ 39 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

สำนักงานทหารพัฒนาเป็นหน่วยขึ้นตรงของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ปฏิบัติหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางประสานความร่วมมือในการดำเนินงานจัดการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหารให้แก่ทหารกองประจำการของกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ และกองทัพอากาศ เป็นไปตามข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ระหว่างกระทรวงกลาโหม กับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 8 กันยายน 2549 และมีภารกิจในการเปิดการอบรมครูการศึกษานอกโรงเรียนในหน่วยทหาร เพื่อผลิตครูประจำกลุ่มทหารที่มีประสิทธิภาพให้แก่หน่วยทหารที่จัดการศึกษานอกโรงเรียนให้แก่ทหารกองประจำการโดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการที่ให้การสนับสนุนพิธีกร สื่อการเรียนการสอนประกอบการอบรม ในการอบรมครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 60 นาย ดังนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย 6 นาย กองทัพบก 46 นาย กองทัพเรือ 4 นาย กองทัพอากาศ 4 นาย ครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกนายได้เห็นความสำคัญในการเป็นครูประจำกลุ่มทหารที่มีประสิทธิภาพ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ เข้าใจถึงหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ยุคไทยแลนด์ 4.0 ฝึกปฏิบัติการจัดทำสื่อการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ และสาธิตการทำกิจกรรม การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สามารถนำกลับไปใช้ได้ ภายใต้ข้อจำกัดของภารกิจทหารได้อย่างแท้จริง