Uncategorized

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี “ ไทยนิยม ยั่งยืน “

อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
“ ไทยนิยม ยั่งยืน “

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561
เวลา 15.00 น.
นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย
ออกตรวจเร่งรัดติดตามการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน “ (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ของอำเภอบางกรวย ดังนี้
1. โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ย้านคลองบางขุนกอง หมู่ที่ 1 ตำบลบางขุนกอง ดำเนินการร้อยละ 50
2. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3 ต.บางขุนกอง ดำเนินการร้อยละ 45
3. โครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์เรียนรู้ชุมชนบางนายไกร หมู่ที่ 4 ตำบลบางขุนกอง ดำเนินการร้อยละ 65
4. โครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งพังรอบอาคารชมรมผู้สูงอายุบ้านคลองบางราวนก หมู่ที่ 6 ตำบลบางขุนกอง ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิก