Uncategorized

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับมือ อุตสาหกรรมจังหวัดฯ ภาครัฐ – เอกชน องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน จัดนิทรรศการอุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ดึงภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เข้าระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กว่า 60 แห่ง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับมือ อุตสาหกรรมจังหวัดฯ ภาครัฐ – เอกชน องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน จัดนิทรรศการอุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ดึงภาคอุตสาหกรรม สถานประกอบการ เข้าระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม กว่า 60 แห่ง

เวลา 09.30 น. วันที่ 20 ก.ย. พ.ศ. 2561 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการ “อุตสาหกรรมกับธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม”โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายประเสริฐ โฆสิตพิรุณ อุตสาหกรรมจังหวัดฯ นางนิตยา หิรัญประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ สจ.อาทิตย์ ภาคอินทรีย์ นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน นายศุภฤกษ์ กลั่นกล้า นายก อบต.สามเรือน หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารภาคอุตสาหกรรม กำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน นักเรียน ร่วมในพิธีฯ และเยี่ยมชมบูธต่างๆ ล่าสุด มีสถานประกอบการเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมแล้ว 64 แห่ง ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมู่บ้านเทโพ หมู่ 5 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
ด้าน นางเบญจมาพร เอกฉัตร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า การดำเนินการของกระทรวงอุตสาหกรรมตามนโยบายดังกล่าวในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือเป็นความสำเร็จที่ทำให้เกิดธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ ซึ่งมีโรงงานเข้าร่วม 64 โรงงาน และเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการฯ 15 บูธ 19 สถานประกอบการ นำเสนอผลงานผลิตภัณฑ์ปรับความสมดุลสู่สังคมส่วนรวม ชุมชน


นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ กล่าวว่า จากการที่กระทรวงอุตสาหกรรมมีนโยบายส่งเสริมให้สถานประกอบการอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม หรือโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการกับชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการดำเนินกิจการด้วยความโปร่งใส ใช้หลักจริยธรรม มีการจัดการของเสียอย่างถูกต้อง เปิดเผยข้อเท็จจริง และให้ความสำคัญกับชุมชนและสิ่งแวดล้อมรอบข้างไปพร้อมๆ กัน โดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นผู้ประสาน นำหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ จนทำให้ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ปฏิบัติไปตามหลักเกณฑ์ ประกอบด้วย ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ประชาชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา มีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีนิติธรรม มีความยุติธรรม และมีความยั่งยืน

ภาพข่าว///สุนทร สอนแสนสุข///ผู้สื่อข่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา