Uncategorized

อบจ.มุกดาหาร ปรับปรุงถนนสายบ้านคำพอก – บ้านภูเขาทอง

อบจ.มุกดาหาร ปรับปรุงถนนสายบ้านคำพอก – บ้านภูเขาทองมุกดาหาร/เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.มุกดาหารได้นำเครื่องจักรหนักพร้อมด้วยหินลาดยางเข้าปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านคำพอก – บ้านภูเขาทอง ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 1.405 กิโลเมตร เพื่อพัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีความสะดวก ปลอดภัย และได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ในระหว่างการปรับปรุงพื้นที่อาจก่อให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้เส้นทาง

จึงขอให้พี่น้องประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวด้วยความระมัดระวัง
นายวิริยะ ทองผา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหารได้ลงพื้นที่ติดตามและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในตำบลโนนยาง อ.หนองสูง เป็นการแก้ไขปัญหาถนนชำรุด ซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร โดยถนนสายดังกล่าวเป็นถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านคำพอก – บ้านภูเขาทอง ระยะทาง 1.405 กิโลเมตร เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านคำพอก

ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร – บ้านภูเขาทอง ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีประชาชนจำนวนมาก ใช้เส้นทางนี้คมนาคมสัญจร รวมทั้งใช้บรรทุกสินค้าทางการเกษตรเพื่อนำไปขายและเป็นเส้นทางที่ใช้ในการท่องเที่ยว ดังนั้นองค์การบริหารส่วยจังหวัดมุกดาหารได้เร่งปรับปรุงแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนในการใช้เส้นทางจราจร

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177