กองทัพบก ส่งกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจผลัดแรก เริ่มภารกิจรักษาสันติภาพในนามสหประชาชาติ ที่เซาท์ซูดาน มีกำหนด ๑ ปี


กองทัพบก ส่งกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจผลัดแรก เริ่มภารกิจรักษาสันติภาพในนามสหประชาชาติ
ที่เซาท์ซูดาน มีกำหนด ๑ ปี (คลิป)

 

​​ตามที่รัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงกลาโหม โดย กองทัพบก ส่งกำลัง “กองร้อย
ทหารช่างเฉพาะกิจ” เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพ ในนามสหประชาชาติ ณ สาธารณรัฐ
เซาท์ซูดาน โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ เมืองจูบา และเมืองรุมเบ็ค ทางตอนเหนือของสาธารณรัฐ
เซาท์ซูดาน เบื้องต้นมีกำหนดปฏิบัติภารกิจผลัดแรกเป็นเวลา ๑ ปี ระหว่าง ธันวาคม ๒๕๖๑ – ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยสหประชาชาติมอบภารกิจในการก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางที่เชื่อมต่อระหว่างเมือง ควบคู่ไปกับการปฏิบัติการด้านรักษาสันติภาพ โดยเบื้องต้นจะปรับปรุงเส้นทางจากเมืองจูบา ไปยังเมืองโทริท ๑๔๐ กิโลเมตร และเมืองจูบาไปเมืองเยว์ ๑๖๐ กิโลเมตร รวมทั้งปรับปรุงเส้นทางจากเมืองรุมเบ็ค ไปยังเมืองยิรอล ระยะทาง ๑๑๒ กิโลเมตร

​​​​​​จากภารกิจดังกล่าว กองทัพบกจึงได้จัดตั้ง “กองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน” (Thai Horizontal Military Engineering Company / TH HMEC) ซึ่งประกอบกำลังจากหน่วยต่างๆ จำนวน ๒๗๓ นาย ได้แก่ กองทัพภาคที่ ๓, กรมการทหารช่าง กรมแพทย์ทหารบก เป็นต้น โดยประกอบกำลังเป็น ๒ หมวดทหารช่างก่อสร้างทางระดับ, ๑ หมวดทหารช่างก่อสร้างทางดิ่ง,
๒ หมวดระวังป้องกัน, ๑ หมวดส่งกำลังบำรุง และโรงพยาบาลสนาม โดยมี พันโท บุรินทร์ ธีระวัฒนวิศิษฎ์ ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจสหประชาชาติไทย/เซาท์ซูดาน ( Thai HMEC Contingent Commander )​ตลอดระยะเวลา ๑ ปี ที่ผ่านมา กองทัพบกได้ทำการฝึกอบรมความชำนาญในด้านต่างๆ ให้กำลังพล อาทิ ยุทธวิธีรักษาสันติภาพ การปฐมพยาบาล การใช้ภาษาอังกฤษ ความรู้เรื่องศาสตร์พระราชา เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเตรียมไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในเซาท์ซูดาน รวมถึงการเตรียม เครื่องมือช่างและยุทโธปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้ผ่านมาตรฐานการตรวจสอบจากสหประชาชาติแล้ว ทั้งนี้ ยุทโธปกรณ์และกำลังพลส่วนล่วงหน้าได้เดินทางถึงเซาท์ซูดานแล้ว เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ที่ผ่านมา และในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ ณ กองบัญชาการกองทัพไทย จะมีพิธีส่งกำลังพลกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย/เซาท์ซูดาน ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดาน อย่างเป็นทางการ

​สำหรับภารกิจรักษาสันติภาพที่เซาท์ซูดานในครั้งนี้ นอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความ
เชื่อมั่นที่สหประชาชาติมีต่อกองทัพไทยแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศด้วย

อย่างไรก็ตามในนามของประเทศไทย กองทัพบกพร้อมปฏิบัติภารกิจดังกล่าวด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท ธำรงไว้
ซึ่งเกียรติ วินัย ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาประเทศ สามารถร่วมติดตามการปฏิบัติหน้าที่และเป็นกำลังใจให้กับกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจไทย-เซาท์ซูดาน ได้ที่ https://web.facebook.com/UNMISS.TH.HMEC/

​​อนึ่ง ที่ผ่านมากองทัพบกได้ส่งกำลังเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในนามสหประชาชาติมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ ภารกิจรักษาสันติภาพในประเทศติมอร์ตะวันออก ในปี ๒๕๔๑, การจัดกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพในอัฟกานิสถาน, การจัดกำลังปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม ไทย-อิรัก ในปี ๒๕๔๖, การรักษาสันติภาพในสาธารณรัฐบุรุนดี ในปี ๒๕๔๘ และภารกิจรักษาสันติภาพในภูมิภาคดาร์ฟูร์ ประเทศซูดาน ในปี ๒๕๕๐ เป็นต้น
. ๒๐ ธันวาคม ๖๑