Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ร่วมกับ นายสนอง บุษบงค์​ ปลัดอำเภอบ้านไร่งานศูนย์ดำรงธรรม , ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ บ.จัน, ส.อบต.หนองจอก และ อสม.ตำบลหนองจอก อ.บ้านไร่ จว.อ.น. เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่

เมื่อ ๒๒๑๔๐๐ – ๒๒๑๖๐๐ ม.ค. ๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ มว.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ร่วมกับ นายสนอง บุษบงค์​ ปลัดอำเภอบ้านไร่งานศูนย์ดำรงธรรม , ผู้ใหญ่บ้าน ม.๕ บ.จัน, ส.อบต.หนองจอก และ อสม.ตำบลหนองจอก อ.บ้านไร่ จว.อ.น. เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในลักษณะ “ศูนย์ดำรงธรรมเคลื่อนที่” ในการเดินเท้าเข้าหาประชาชน บริเวณพื้นที่ หมู่ ๕ บ.จัน ต.หนองจอก อ.บ้านไร่ จว.อ.น. ผลจากการพบปะพูดคุยมี ๒ ปัญหา ในการร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ ดังนี้
๑. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างถนนเส้นทางเข้าหมู่บ้านเพิ่มเติม
๒. มีผู้ป่วยติดบ้าน/ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ต้องการขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ จะดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย