ข่าว ปัตตานี

ปัตตานี- สพป.ปัตตานี เขต 3 ปลูกฝังความรักสามัคคี เสริมสร้างระเบียบวินัยให้นักเรียนทั้ง 67 โรงเรียนในสังกัด ให้ผ่านกิจกรรมลูกเสือในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี

ปัตตานี- สพป.ปัตตานี เขต 3 ปลูกฝังความรักสามัคคี เสริมสร้างระเบียบวินัยให้นักเรียนทั้ง 67 โรงเรียนในสังกัด
ให้ผ่านกิจกรรมลูกเสือในงานชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี เทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษามหาราชา (ครั้งที่ 2)

ผู้สื่อข่าวปัตตานีรายงาน วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ชุมนุมลูกเสือ เนตรนารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต 3 เทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษามหาราชา ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีนายสุวิทย์ เจะโซะ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ นายอำเภอทั้ง 4 อำเภอ โต๊ะอีหม่าม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านช่องแมว อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และสนองพระบรมราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 ในด้านการมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิต ที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี เพื่อให้ลูกเสือได้อยู่ค่ายพักแรมและประกอบกิจกรรมร่วมกัน อันนำมาซึ่งความรักสามัคคี เสริมสร้างระเบียบวินัย ความมีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มพูนทักษะ พัฒนาสติปัญญาและความรู้ เพื่อความเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข อีกทั้งยังเป็นการน้อมนำนโยบายรัฐบาล “เรียนดี มีความสุข” และนอกจากนี้ยังเป็นการลดภาระครูและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีของโรงเรียน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,300 คน และบุคลากรทางการศึกษา 300 คน รวมทั้งสิ้น 1,600 คน จากสถานศึกษาในสังกัด สพป.ปัตตานี เขต 3 ซึ่งประกอบไปด้วย 4 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย กิจกรรมบุกเบิก ทำให้ลูกเสือเกิดความคิดสร้างสรรค์และความสามัคคี กิจกรรมผจญภัย เป็นการฝึกการตัดสินใจของลูกเสือให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ที่เผชิญอยู่นั้นไปได้ กิจกรรมเรียนรู้เดินทางไกล ฝึกความอดทนและอยู่ในระเบียบวินัย เสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ลูกเสือ และกิจกรรมเรียนรู้ทักษะชีวิต เพื่อฝึกทักษะการดำรงชีวิต ส่งเสริมความมั่นคงทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมไปถึงสุขภาพการเงินที่ดีในอนาคตด้วย

การจัดงานชุมนุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากนายอำเภอทั้ง 4 อำเภอ (สายบุรี ไม้แก่น กะพ้อ และทุ่งยางแดง) โต๊ะอีหม่าม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร การประปาส่วนภูมิภาค หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่อย่างดีเยี่ยม

ภาพ/ข่าว : ตอริก สหสันติวรกุล จ.ปัตตานี
ที่มา : คุณโรส สพป.ปัตตานี เขต 3