Uncategorized

ปราจีนบุรี หมดแล้วยังมาคนแห่มาขอใบอังกาบ หนูวัดราฎร์เจริญศรัทธาธรรมเจ้าอาวาสบอกยัง มีกิ่งชำให้โยมฟรี!!

ปราจีนบุรี หมดแล้วยังมาคนแห่มาขอใบอังกาบ
หนูวัดราฎร์เจริญศรัทธาธรรมเจ้าอาวาสบอกยัง
มีกิ่งชำให้โยมฟรี!!

หลังจากที่วัดราษฎร์
เจริญศรัทธาธรรม ต.
กรอกสมบูรณ์ อ.ศรีมหา
โพธิ จ.ปราจีนบุรี บอกว่าที่วัดมีต้นอังกาบหนู
และมีญาติโยมมาขอใบ
ไปต้มกินนักษาโรคมะ
เร็งตามข่าวที่จังหวัด
สุโขทัยเมื่อ 3 วันที่ผ่าน
มา หลังจากมีคนมาขอ
ใบอังกาบหนูไปกินแล้ว
บอกต่อผู้สื่อข่าวได้ไป
ที่วัดราษฎร์เจริญ
ศรัทธาธรรมพบว่า มีคนแห่กันมาขอใบอังกาบหนูจากทั่วสารทิศทั้งวันกระทั่งวันนี้มีคนเดินทางมาขอใบอังกาบหนูไปต้มกินรักษาโรคมะเร็งปรา
กฎว่าใบไม่เหลือแล้ว ในเมื่อใบไม่เหลือก็ต้องขอต้น-กิ่งไปปลูกที่บ้านกันอย่างคึกคักจนไม่เหลือให้เห็นแล้ว จากเดิมทีวัดปลูกทิ้งไว้ราวครึ่งงานหรือ(50)ตารางวาข้างกำแพงวัดวันนี้ตั้งแต่เช้าคนเดิทางมาจากจังหวัดสระแก้ว ชลบุรี และกรุงเทพฯ ซึ่งทุก
คนบอกรู้จากข่าวและทางเฟสบุ๊คจึงเดินทางมาขอใบอังกาบหนูไปกินเพื่อรักษาโรคมะเร็ง นส.
สุกัญญา วานุสันต์ กล่าว
ว่ามาขอใบอังกาบหนูไปให้ญาติกินแต่ก็มาได้แค่
นิดหน่อยและขอต้นไป
ปลูกที่บ้าน นางวลัยรัตน์
พิมพระธรรม ทราบข่าวมาขอไปกินไปปลูกบ้าง
นางสมฤดี อุ่มจิตย์ กล่าวว่ามาจากอรัญประเทศทางบ้านเป็นหลายคน ตอนแรกคิดว่าจะไปเอาที่สุโข

ทัยแต่มันไกลเกิน
แต่พอมีคนบอกว่าปรา
จีนบุรี มีจึงรีบเดินทางมา
ขออังกาบหนูไปให้ญาติ
กิน นางบุญยืน ราศรีแก้ว นางสุวิมล คงทน เดินทางมาจาก อ.นาดี
จ.ปราจีนบุรี ทั้งสองบอก
ว่าป่วยเป็นมะเร็งเต้านม
ทราบข่าวจึงรีบเดินทาง
มาขอกลัวจะหมดก่อนสุดท้ายเกือบหมดได้ไป
คนละนิดหน่อย พระครู
ประสุตศีลคุณ รองเจ้า
คณะอำเภอศรีมหาโพธิอาวาสวัดราษฎร์เจริญ
ศรัทธาธรรม กล่าวว่าลูก
ศิษย์มาบอกว่ามีโยมมา
ขอใบอังกาบ ขอต้นไป
ปลูกแทบหมดแล้ว ตน
ยังไม่เชื่อจึงเดินไปดูช่วง
1-2วันที่ผ่านมาติดกิจนิ
มนต์นอกพื้นที่ไม่ได้อยู่
วัด วันนี้ดินมาดูเห็นคนมากันมากหน้าหลายตา
เมื่อมาเห็นตกใจมากไม่คิดว่าจะมีญาติโยมมา
ขอใบขอต้นอังกาบหนู
ไปกินเพื่อรักษาโรคมะ
เร็ง ภาพที่เห็นข้างกำ
แพงวัดที่มีต้นอังกาบหนู
ขึ้นเป็นแถวบัดนี้เหลือไม่
กี่ต้นแล้ว ที่เหลือแต่ละต้นก็แทบจะเหลือแต่ตอ
แล้ว แต่ไม่เป็นไรหมด
แล้วหมดไปแต่ก็ยังเหลือ
กิ่งชำไว้จำนวนหนึ่งทางวัดทำไว้เพื่อขยายพันธุ์
ไว้ทำยาสมุนไพรกินใน
หมู่พระสงฆ์ ไม่คิดว่าจะ
มีญาติโยมมาเอาไปเพื่อ
กินรักษาโรคมะเร็งตาม
ความเชื่อ ที่วัดเองก็ปลูกไว้ไม่ได้คิดว่าจะเป็นยา
จริงๆจังๆแต่ก็มีคนมาพูด
มาบอกว่าเป็นบารักษา
โรคได้ ทางวัดก็จะปลูก
สมุนไพรตัวนี้ต่อไปเพื่อ
เป็นวิทยาทานต่อไป…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประ
จำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…