Reporter&Thai Army

พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.๓๒ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือและตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ช่วยเหลือซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านที่ทรุดโทรมและสุ่มเสี่ยงต่อการพังชำรุด ให้แก่ นายเลิศ จิรา ผู้ยากไร้

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ต.ค. ๖๑ เวลา ๑๐๓๐ พ.อ.อโณทัย ชัยมงคล รอง ผบ.มทบ.๓๒ มอบถุงยังชีพช่วยเหลือและตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ช่วยเหลือซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านที่ทรุดโทรมและสุ่มเสี่ยงต่อการพังชำรุด ให้แก่ นายเลิศ จิรา ผู้ยากไร้ และตกเกณฑ์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) โดย มทบ.๓๒ ร่วมกับ จังหวัดลำปาง ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจาก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ณ บ้านเลขที่ ๒๖๐/๒ หมู่บ้านวังหม้อเจดีย์ซาว หมู่ที่ ๑๒ ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จว.ล.ป. ซึ่ง นายเลิศ จิรา รู้สึกดีใจและขอบคุณที่หน่วยงานทุกภาคส่วนเล็งเห็นถึงความสำคัญและเข้ามาช่วยเหลือ