Uncategorized

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สร้างนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาสู่โลกกว้าง

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 สร้างนักประชาสัมพันธ์รุ่นใหม่ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารการศึกษาสู่โลกกว้าง
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยมีนายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 และนายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ นำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนและ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เข้ารับการอบรมจำนวน 275 คน และได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจาก นายศิริเกษ หมายสุข ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ศธจ.ศรีสะเกษ นางวันวิภา แพงแก้ว ผอ.สวท.ศรีสะเกษ และนายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมฯ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้มีความรู้ความเข้าใจและรับทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้บุคลากรการประชาสัมพันธ์มีแนวคิดด้านกลยุทธ์ของการประชาสัมพันธ์และเห็นถึงความสำคัญของภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็น และอุปสรรคในการปฎิบัติงาน เสริมทักษะด้านการเขียนข่าวและการถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กร สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูนความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะ อย่างมืออาชีพ ต่อไป
นายโชติ บุญทน รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มีหน้าที่ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จนได้รับผลความสำเร็จ ความก้าวหน้า ซึ่งการจัดการศึกษานี้ ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และการประชาสัมพันธ์นั้น สื่อมวลชนถือว่าเป็นกลไกที่สำคัญ องค์กรภาครัฐและภาคเอกชน ได้เลือกที่จะนำสื่อมาเป็นเครื่องมือทำหน้าที่รายงานข่าวสาร ความเคลื่อนไหว ความก้าวหน้าภารกิจงานหรือกิจกรรมของแต่ละองค์กรนั้นๆ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกของหน่วยงาน ดังนั้นเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายขององค์กรได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ต้องให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยี มีประสบการณ์ และเป็นสื่อเพื่อเชื่อมโยง ข้อมูลเป็นเครือข่ายระหว่างผู้ให้และผู้รับได้เป็นอย่างดี อันจะส่งผลให้เกิดความร่วมมือ ร่วมใจในการทำงาน ลดปัญหาความขัดแย้งขององค์กร

***********

บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ