ข่าวกระแสสังคม ข่าวการศึกษาและไอที

บุรีรัมย์ – กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ผนึกกำลังจัดโครงการ “Big Rock”ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP, วิสาหกิจชุมชน เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

บุรีรัมย์ – กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด ผนึกกำลังจัดโครงการ “Big Rock”ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP, วิสาหกิจชุมชน เดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

[fvplayer id=”8″]

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมอำเภอละหานทราย กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมส่งมอบอุปกรณ์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจและผู้ประกอบการ OTOP ในโครงการยกระดับ OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ (โครงการ “Big Rock”)

สำหรับโครงการนี้เกิดขึ้นโดยโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดตั้งงบประมาณกว่า 3.29 พันล้านบาท เบิกร่อง 14 โครงการหลัก ในปีนี้ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อขจัดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำ ในประเทศ ด้วยการสนับสนุนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการ “Big Rock” สำหรับ 14 โครงการเบิกร่อง แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มหลักด้วยกันคือ การนำวิทยาศาสตร์มาพัฒนาคนให้มีคุณภาพ การนำวิทยาศาสตร์มาช่วยขจัดปัญหาความยากจน และ การใช้วิทยาศาสตร์เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ โดยโครงการเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนให้เยาวชนไทย สามารถก้าวสู่เส้นทางอาชีพในอนาคตที่ต้องอาศัยทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ (สะเต็มศึกษา) ทั้งยังช่วยขับเคลื่อนวัฒนธรรมสตาร์ตอัพให้เกิดกับประเทศไทยมากยิ่งขึ้น สินค้าโอท็อป ก็เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน โดยมุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เหมาะสม ผ่านกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรนวัตกรรมให้กับผู้ประกอบการ OTOP ทำให้สินค้า OTOP ได้รับการพัฒนา และยกระดับมาตรฐาน ทั้งในประเทศและระดับสากลต่อไป

การจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากปลัดอำเภอละหานทรายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้ด้วย โดยมีกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น 16 กลุ่ม ในพื้นที่อำเภอละหานทราย อำเภอโนนดินแดง และอำเภอบ้านกรวด เข้าร่วมงาน

/ภัทรพงศ์ ช้างเขียว ข่าวภาพ