Reporter&Thai Army

แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ ผลัด 2 ปี 2561 ย้ำ…จะดูแลทหารใหม่ ให้เหมือนคนในครอบครัว…..

แม่ทัพภาคที่ 3 ประธานพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ ผลัด 2 ปี 2561 ย้ำ…จะดูแลทหารใหม่ ให้เหมือนคนในครอบครัว…..

พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2 ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก พร้อมมอบธงประจำหน่วยฝึกทหารใหม่ จำนวน 11 หน่วยฝึกทหารใหม่ ณ ลานเอนกประสงค์ กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (บชร.3) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ เนื่องในโอกาสที่ทหารใหม่เข้ามาเป็นทหารกองประจำการ ถือว่าเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งเพราะเป็นภารกิจที่ต้องเสียสละ และ พลีตน เพื่อดำรงไว้ ซึ่งเอกราชของประเทศ และความเป็นใหญ่ของประเทศชาติ ทั้งนี้เพื่อยกย่องให้เกียรติยศแก่ทหารใหม่ ที่เข้ามารับราชการ เป็นทหารกองประจำการ แสดงออกถึงความมีไมตรีจิต ของผู้บังคับบัญชา และทหารเก่า ที่มีต่อทหารใหม่ ภายในกิจกรรมมี ตัวแทนของทหารกองประจำการ รุ่นพี่ ได้กล่าว ต้อนรับทหารใหม่ และ พลทหาร ตัวแทนทหารใหม่ได้กล่าวแสดงความรู้สึก ที่ได้เข้ามารับราชการทหารเป็นทหารกองประจำการ พร้อมที่จะรับการฝึก และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบธรรมเนียมของราชการทหาร เพื่อจะได้เป็นทหารที่มีความสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ และพร้อมที่จะรักษาเกียรติยศ และเกียรติศักดิ์ไว้ ด้วยชีวิตพร้อมที่จะเป็นร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมเป็นร่วมตายกับผู้บังคับบัญชา

 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้มีกำลังกำลังทหารเพื่อพิทักษ์รักษาเอกราชอธิปไตย ความมั่นคงของรัฐสถาบันพระมหากษัตริย์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อการพัฒนาประเทศ ในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของกองทัพบกให้สำเร็จลุล่วง ตลอดชีวิตการรับราชการทหารกองประจำการ นอกจากจะได้รับการฝึกอบรมในคุณลักษณะการเป็นทหารแล้ว ยังมีโอกาสได้รับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรต่าง ๆ ได้รับการศึกษาตามหลักสูตรการขยายโอกาสทางการศึกษานอกโรงเรียน ทำให้ได้พัฒนาเปลี่ยนแปลงเป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณธรรมที่สูงขึ้น หากมีปัญหาอะไรขอให้ทหารใหม่ได้แจ้งกับผู้บังคับบัญชาของท่าน เพื่อทำการแก้ไขต่อไป

กองทัพภาคที่ 3 จัดพิธีต้อนรับทหารกองประจำการ(ทหารใหม่) รุ่นปี 2561 ผลัดที่ 2 ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 3 ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และพาญาติทหารใหม่เข้าเยี่ยมชมการฝึกตามสถานีการฝึกทหารใหม่ เยี่ยมชมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ ในหน่วยฝึกของหน่วยทหารใหม่ เช่น โรงนอน ห้องพักผ่อนโรงอาหาร ตลอดจน เยี่ยมโครงการเดินตามรอยพ่อ ( เกษตรอินทรีย์ ) ของหน่วย พร้อมกันนี้ แม่ทัพภาคที่ 3 กรุณาจัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับญาติทหารใหม่ทุกท่าน เพื่อให้ครอบครัว ญาติทหารใหม่ เกิดความมั่นใจ ต่อสภาพความเป็นอยู่ ระบบการฝึกทหารใหม่ และมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างการฝึก ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 ดูแลทหารใหม่เหมือนเป็นน้องคนเล็กประดุจคนในครอบครัวเดียวกัน