ข่าวเชียงใหม่

“สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มทักษะเกษตรกรผู้นำเครือข่าย ศพก. เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

“สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มทักษะเกษตรกรผู้นำเครือข่าย ศพก. เพื่อพัฒนาสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง”

วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางภณิดา ชัยปัญญา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาเกษตรกรผู้นำเครือข่าย ศพก. ซึ่งประกอบไปด้วย เกษตรกรผู้นำ 6 อำเภอได้แก่ อำเภอพร้าว เชียงดาว ฝาง แม่อาย ไชยปราการและเวียงแหง จำนวนเกษตรกร 60 ราย โดยมีวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เพื่อให้ประธานศูนย์เครือข่าย สามารถพัฒนาศักยภาพให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง และเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่ใช้บริการศูนย์เครือข่าย ศพก. ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่าย การบูรณาการ การทำงานของ ศพก. แปลงใหญ่ เพื่อขับเคลื่อน ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหัวข้อในการฝึกอบรมได้แก่ การเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก. จังหวัดเชียงใหม่ , เทคนิคการพูดในที่ชุมชน ,การขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วย แอพพลิเคชั่น Farmbook และการสรุปประเด็น และการนำเสนอ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่