ข่าวกระแสสังคม

“เทอดธนัท” จี้ 250 ส.ว. เคารพ ฉันทามติ(Consensus) ของประชาชน ยกมือเลือกนายกฯจากพรรคการเมืองที่ ได้ ส.ส. อันดับ 1 ให้ได้จัดตั้งรัฐบาล “สับ”เขียน รธน.บิดเบี้ยวได้อย่างไร

“เทอดธนัท” จี้ 250 ส.ว. เคารพ ฉันทามติ(Consensus) ของประชาชน ยกมือเลือกนายกฯจากพรรคการเมืองที่ ได้ ส.ส. อันดับ 1 ให้ได้จัดตั้งรัฐบาล “สับ”เขียน รธน.บิดเบี้ยวได้อย่างไร

ดร.เทอดธนัท สีเขียว คนรุ่นใหม่พรรคเพื่อไทย กล่าวฝากถึง ส.ว. ทั้ง 250 คน ที่จะถูกแต่งตั้งเข้ามา ซึ่งล้วนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ร่วมกันสร้างคุณงามความดีให้ เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลก ด้วย การทำตามฉันทามติ(Consensus) ของประชาชน เคารพในสิทธิ์ในเสียงของประชาชน โดยการยกมือเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองที่ได้ ส.ส.เป็นอันดับ 1 ให้ได้จัดตั้งรัฐบาล ตามจารีตประเพณีหรือธรรมเนียมปฏิบัติทางรัฐธรรมนูญ (Convention of the constitution) ซึ่งถือเป็น บรรทัดฐานทางการเมืองที่ยึดถือปฎิบัติกันมาทั้งในประเทศและในระดับสากล สิ่งที่ท่านได้ทำครั้งนี้จะถูก จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ให้ลูกหลาน ได้กล่าวขานชื่นชมไปอีกนานแสนนานและจะเป็นแบบอย่างที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึกรักประชาธิปไตยให้แก่คนรุ่นใหม่
“คนรุ่นใหม่ และนักวิชาการอีกจำนวนไม่น้อย คงจะรู้สึกกังวลใจและเสียใจ ที่ไม่อาจชี้แจงถึงที่มาของ 250 ส.ว. ที่แต่งตั้งจากคณะกรรมการสรรหาที่ไม่มีความเป็นกลางทางการเมืองเลย ไม่สามารถอธิบายความบิดเบี้ยว ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสม ของกติกาการเมืองการปกครองในรัฐธรรมนูญฉบับ 2560 ได้อย่างละเอียดต่อสาธารณะก่อนที่จะให้ประชาชนลงประชามติ มาถึงวันนี้จึงส่งผลให้ประเทศไทยก้าวเดินไปสู่ สังคมแห่งสันติสุข สังคมที่เป็นธรรมและสังคมประชาธิปไตยที่เคารพสิทธิ์เสียงของประชาชนไม่ได้เลย อันเป็นการฉุดให้ประเทศไทยถดถอยล้าหลัง จึงไม่เข้าใจว่าเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้ได้อย่างไร? ” ดร.เทอดธนัท กล่าวทิ้งท้าย.

ทรงวุฒิ ทับทอง