Reporter&Thai Army

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ต้อนรับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศศึกษาดูงานพื้นที่ภาคเหนือ

รองแม่ทัพภาคที่ 3 ต้อนรับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศศึกษาดูงานพื้นที่ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ พลตรี มนัส แถบทอง ผู้อำนวยการสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 6 และหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาและดูกิจการในพื้นที่ภาคเหนือ ห้วงตั้งแต่วันที่ 23 – 27 เมษายน 2562 พร้อมกันนี้ คณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 6 และหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 เข้ารับฟังการบรรยายสรุป จาก กองทัพภาคที่ 3 ณ ห้องคชรัตน์ 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โอกาสนี้ คณะสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถและพระรูปพระสุพรรณกัลยา ต่อจากนั้น คณะคณาจารย์เจ้าหน้าที่ นักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศได้เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทางทหารกองทัพภาคที่ 3 ด้วย

จากนั้น พลตรี สุปัญญา วิไลรัตน์ ผู้บัญชาการกองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เป็นผู้แทน แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับคณะฯ ณ กองพันส่งกำลังบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 23 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (บชร.3) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 23 เมษายน 2562

ด้วยสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สจว.สปท.) นำคณะคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 6 และหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง รุ่นที่ 119 เดินทางมาศึกษาและดูกิจการในพื้นที่กองทัพภาคที่ 3 โดยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเดินทางไปค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ เพื่อเยี่ยมชมโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล ณ กองพันส่งกำลังบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 23, เยี่ยมชมศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน “เพื่อนช่วยเพื่อน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ณ กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 23, เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองทัพภาคที่ 3 ณ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และเยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ(เกษตรอินทรีย์) ณ กองพันทหารม้าที่ 9 กองพลทหารราบที่ 4