Reporter&Thai Army ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 จัดตั้งตำบลโมเดล “คลองท่อมเหนือโมเดล” ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

23 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบางคราม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ พันเอกภัทรชัย แทนขำ รองเลขานุการ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 เป็นประธานการประชุม มี นายสงัด พงษ์พ้นภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคราม ตำบลคลองท่อมเหนือ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 15 ผู้นำชุมชนกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลคลองท่อมเหนือ หัวหน้าไทยอาสาป้องกันชาติ กอ.รมน.ภาค 4 จังหวัดกระบี่ ผู้แทนจาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ และสัสดีจังหวัดกระบี่ สัสดีอำเภอคลองท่อม ตลอดจนจิตอาสา 904 จังหวัดกระบี่ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางคราม,โรงเรียนบ้านบางเตียว,โรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือ ได้เสนอปัญหาการลงเยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนประกอบด้วย ปัญหาครอบครัวแตกแยก ปัญหาสังคม ได้แก่ยาเสพติด บุหรี่ไฟฟ้า ปัญหาจากการเสพสื่อ ปัญหาด้อยโอกาสทางการศึกษา การขาดเรียนบ่อย ภาวะถดถอยทางการศึกษา และทางผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่น นำเสนอปัญหาชุมชน 3 ปัญหาหลัก คือปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ปัญหายาเสพติด และปัญหาพื้นที่ไม่สามารถพัฒนาได้เนื่องจากไม่ใช่พื้นที่ของชุมชน ทั้งนี้ได้สรุปหาแนวทางเพื่อนำไปสู่การแก้ไขต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน


หลังจากนั้นเวลา 1200 น. ได้ลงพื้นที่ เยี่ยมกลุ่มเปราะบางเด็กนักเรียน และประชาชน จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย 1.ด.ช.ศุกโชค เยาวเรศ อายุ 9 ปี 2.ด.ญ.สุธาสินี เยาวเรศ อายุ 6 ปี ณ บ้านเลขที่ 176/2 ม.8 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เป็น 2 คนพี่น้องอาศัพอยู่กับบิดา ส่วนมารดาเสียชีวิต ครอบครัวไม่มีที่พักอาศัย ทำให้ไม่มีความมั่นคงในคุณภาพชีวิต และขาดรายได้ที่แน่นอนจึงไม่มีความมั่นคงในด้านอาชีพ รายที่ 3.นายบุญช่วย สุขมีชัย อายุ 59 ปี ณ บ้านเลขที่ 42 ม.5 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เป็นกลุ่มเปราะบางป่วยติดเตียงขาดที่พักอาศัย ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านญาติ ทั้งนี้ทางศูนย์จิตอาสาพระราชทาน ภาค 4 จะหาแนวทางการช่วยเหลือต่อไป


พันเอกภัทรชัย แทนขำ กล่าวว่า  การจัดตั้งตำบลโมเดล เป็นการสกรีนปัญหาของพี่น้องประชาชนในตำบล โดยเริ่มจากเด็กนักเรียนทุกสถานศึกษาครอบคลุมในตำบล เราจะได้ปัญหาของเด็กนำไปสู่การแก้ไข และได้ปัญหาของชุมชน เช่นปัญหาคุณภาพชีวิต ปัญหาอาชีพเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพ และปัญหาครอบครัว รวมถึงปัญหาชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ทำให้เกิดการแก้ไขปากท้องสร้างอาชีพ การพัฒนาความเป็นอยู่ และการสร้างเยาวชนให้มีความรักและหวงแหนชุมชน จนทำให้ทุกคนเกิดความภาคภูมิใจของการได้เกิดและอยู่ที่นั่น ตำบลโมเดล