Reporter&Thai Army

นายกสมาคมแม่บ้านทัพไทย เยี่ยมเยือน สมาคมแม่บ้านทัพภาค 3

นายกสมาคมแม่บ้านทัพไทย เยี่ยมเยือน สมาคมแม่บ้านทัพภาค 3

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 คุณศรัญญา นุตคำแหง ผู้แทนประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 และ พันเอก หญิง สุชาดา แจ่มสุวรรณ สมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ คุณจิราพร ศรีสุวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติภารกิจส่งมอบโครงการห้องเรียนสมาร์ทคลาสรูม ( Smart Classroom ) ในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์, จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 22 – 24 สิงหาคม 2561 โอกาสนี้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารบกกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ วางพานพุ่ม ถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระรูปพระสุพรรณกัลยา
จากนั้น นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และคณะ เยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แม่บ้านทหารบก พร้อมลงนามในสมุดเยี่ยม ณ ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์แม่บ้าน กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 

Comments are closed.