Uncategorized

ปราจีนบุรี ชุมชนตลาด เก่ากบินทร์บุรียิ้มสู้รับน้ำห้วยโสมง!!

 

จากกรณีที่อ่างเก็บน้ำห้วยโสมงมีความจำเป็นต้องระบายน้ำออกจาก
อ่างเก็บน้ำซึ่งขณะนี้น้ำ
ในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณ
มากและเป็นการรองรับ
น้ำฝนที่จะตกลงมาเพิ่ม
ในเดือน กย.-ตค.ซึ่งเป็น
ช่วงฤดูฝนชุก โดยนายวิเชียร เหลืองอ่อน ผอ.
โครงการส่งน้ำและบำรุง
รักษานฤบดินทรจินดา
ให้สัมภาษณ์ว่า อ่างเก็บ
น้ำห้วยโสมงมีความจำ
เป็นต้องระบายน้ำออก
เพื่อรองรับน้ำฝนที่จะ
ตกลงมาเติมในอ่างซึ่งมีปริมาณมากอยู่แล้ว และ
เกรงว่าจะรับน้ำฝนที่อาจ
จกตกลงมาในปริมาณมากซึ่งเดือนกย.-ตค.นี้
จะมีฝนตกลงชุก ในการ
บะบายน้ำออกจะค่อยๆระบายน้ำ5%ท่านั้นทั้งนี้
จะคอยดูสถานการณ์น้ำ
ก้วยว่าจะกระทบต่อบ้าน
เรือนประชาชนหรือไม่รวมทั้งพื้นที่การเกษตร
อีกด้วย จากการระบาย
น้ำเมื่อวันที่ 23 สค.ที่ผ่านมาน้ำในแม่น้ำมีระ
กับสูงขึ้นทำให้เอ่อท้วม
ถนนและบ้านเรือนประ
ชาชนในพื้นที่ชุมชน
ตลาดเก่า อ.กบินทร์บุรี
ระดับน้ำอยู่ที่ 15-20 ซม.
ซึ่งเป็นที่ต่ำอยู่ติดกับ
ตลิ่งแม่น้ำปราจีนบุรี มี
บ้านเรือนประชาชนได้
รับผลกระท3-4 หลังคา
เรือนและช่วงเมื่อคืนที่
ผ่านมาน้ำได้เพิ่มสูงขึ้น
โดยเอ่อท่วมชุมชน
ตลาดเก่าเพิ่มอีก 1 แห่งจุดห่างกันราว 100 เมตร
โดยมีระดับน้ำสูง5-10
ซม.ไหลท่วมบ้านประชา
ชนเพิ่มอีก 3-4 หลังคาเรือนประชาชนเก็บข้าว
ของขึ้นที่สูง นางอนงค์
ทวีเกียรติสกุล อยู่บ้าน
เลขที่ 183 เทศบาล
กบินทร์บุรี กล่าวว่าน้ำท่วมแบบนี้ไม่ถือว่า
เรื่องใหญ่เป็นเรื่องปกติ
และคนในชุมชนทุกคน
รับได้และชินแล้วซึ่งตรง
กับพี่ชายเล่าให้ฟัง โดยมีทหารจาก มทบ.12 มาทำความเข้าใจและให้กำลังใจประชาชน จาก
การลงพื้นที่สำรวจตาม
แนวริมแม่น้ำหลายแห่ง
มีน้ำเอ่อท่วมหลายแห่ง
เช่นกันแต่ท่วมไม่มาก
นัก กรมชลประทานได้เปิดประตูระบายน้ำ
เพร็ชรเอิมช่วยอีกทางหนึ่ง ที่โรงเรียนวัดอรัญไพรศรี ต.บ้านทาม อ.ศรีมหาโพธ ิน้ำได้เอ่อท่วมพื้นที่ใต้ถุนอาคารเรียนโดยมีผู้นำหมู่บ้านออกมาสำรวจเพื่อรายงานให้
ทางอำเภอทราบ ในพื้น
ที่ต่ำสุดที่รองรับน้ำได้
แก่ อ.บ้านสร้าง เกษตร
กรสูบน้ำออกจากทุ่งนา
ก่อนที่น้ำจะท่วมนาข้าว
เสียหาย นายบัติ
พงษ์เกิด อายุ 69 ปี อยู่
บ้านเลขที่ 28/1ม.1 ต.
บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง
จ.ปราจีนบุรี กล่าวว่าน้ำ
ไหลหลากเข้าท่วมนาระ
ดับหนึ่งรีบสูบน้ำออก
และรีบเกี่ยวข้าวหนีน้ำ
ก่อนที่จะท่วมนาข้าวเสียหาย ที่นาตนเองกับเพื่อนบ้านเป็นแอ่งกระทะน้ำไหลเข้าง่าย
ไหลออกยากจึงต้องรีบ
เกี่ยวข้าวหนีน้ำในวันนี้
กันไว้ก่อน…

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุข
สิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…