Reporter&Thai Army

กกล.รส.จว.พ.ล,กอ.รมน.จว.พ.ล., ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ , ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น , และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม มอบผ้าห่มกันหนาวจากบริษัทไทยเบรฟฯ ในพื้นที่ อ.เนินมะปราง

วันที่ 23 พ.ย.61 เวลา 1000 -1500 กกล.รส.จว.พ.ล,กอ.รมน.จว.พ.ล., ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ , ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น , และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม มอบผ้าห่มกันหนาวจากบริษัทไทยเบรฟฯ ในพื้นที่ อ.เนินมะปรางจว.พ.ล.ดังนี้
– มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับระชาชน 8 หมู่บ้าน ของ ต.เนินมะปราง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 250 คน ผ้าห่ม จำนวน 250 ผืน ณ วัดบ้านมุง ต.บ้านมุง อ.เนิน มะปราง ฯ
– มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับระชาชน 11 หมู่บ้าน ของ ต.ชมพู มีผู้เข้าร่วมกิจ กรรม จำนวน 340 คน ผ่าห่มจำนวน 340 ผืน ณ อบต.ชมพู ต.ชมพู อ.เนินมะ ปราง ฯ
– มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับระชาชน 17 หมู่บ้าน ของ ต.ไทรย้อย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 510 คน ผ้าห่มจำนวน 510 ผืน ณ วัดพุกระโดน ต.ไทรย้อยอ.เนินมะปราง ฯ
– มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับระชาชน 9 หมู่บ้าน ของ ต.เนินมะปราง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 290 คน ผ้าห่มจำนวน 290 ผืน ณ วัดเนินมะปราง ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง ฯ