Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น.พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่บ้านหนองสี่เหลี่ยม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

เมื่อ ๒๕๐๙๓๐ – ๒๕๑๑๓๐ มี.ค.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๔ พัน.๒) อ.ห้วยคต จว.อ.น.พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาในเขตพื้นที่บ้านหนองสี่เหลี่ยม ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดหนองสี่เหลี่ยมและสระเก็บน้ำหมู่บ้าน บ้านหนองสี่เหลี่ยม หมู่ที่ ๕ ต.สุขฤทัย อ.ห้วยคต จว.อ.น. เพื่อให้ดูสะอาดสวยงามและยังเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน ๔๕ คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

https://youtu.be/kaQBfKME4NE

https://youtu.be/sBYYXgTiKOw