Uncategorized

ร้อยเอ็ด… เปิดยุทธการ”สาเกตนคร”กวาดล้างยาเสพติด!!!

ร้อยเอ็ด…
เปิดยุทธการ”สาเกตนคร”กวาดล้างยาเสพติด

!!!
ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7 เปิดยุทธการสาเกตนครกวาดล้างยาเสพติด เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่มีประสิทธิภาพ อำเภอทุกอำเภอดำเนินการตาม 5 มาตรการหลัก

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2561) เวลา 15.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 7 ประจำปี พ. ศ. 2561 ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายชัย จันเฮียงมิ่ง อัยการจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิจิตร บุญทัน ปลัดจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง

 

ที่ประชุมได้มีการหารือและรับทราบผลการดำเนินงานในประเด็นสำคัญ ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด/การแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงนโยบาย/การดำเนินการยุทธการสาเกตนคร/รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2561
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แถลงประกาศสงครามกับยาเสพติดยุทธการสาเกตนครกวาดล้างยาเสพติด เพื่อให้การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีประสิทธิภาพจังหวัดร้อยเอ็ดได้จัดทำแผนปฏิบัติการยุทธการสาเกตนคร กวาดล้างยาเสพติดประจำปี 2561 โดยให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้อำเภอดำเนินการอย่างจริงจัง และ เข้มข้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้เน้นย้ำให้ส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและให้หัวหน้าหน่วยงานทุกแห่ง ทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของตนไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด
สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน