Uncategorized

Mrs.Universe”เยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข”หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”ชูนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน สร้างเศรษฐกิจฐานราก ….

Mrs.Universe”เยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง“อยู่เย็น เป็นสุข”หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”ชูนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน สร้างเศรษฐกิจฐานราก ….
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ท่ีผ่านมา ณ บ้านป่าตาลประชาสันติ ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็น “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ที่ชูนวัตกรรมผสมผสานกับวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวขนาดเล็กระดับหมู่บ้าน สร้างเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยทาง ดร.องอาจ วิเศษ ประธานเครือข่ายภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย ผศ.ดร.อานนท์ แสนน่าน ผอ.มหาวิชชาลัยภูมิปัญญาชุมชนท้องถิ่นไทย นายสมชัย แสงทอง ประธานเครือข่ายสื่อสารมวลชนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงราย นายศรีนวล นวลหงส์ รองประธานเครือข่ายฯ นายประสิทธิ์ เหลาโชติ นายวีระ ชมภูวิเศษ นางสาวอารี คำดี และ นางขันคำ จันทร์แดง คณะกรรมการเครือข่ายฯ และสมาชิก ให้การต้อนรับ ดร.กันธิชา ฉิมศิริ หรือ ยุ้ย มิสซิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2016 (Mrs.Universe) ปัจจุบัน Mrs International เดินทางไปเยี่ยมหมู่บ้านป่าตลาดที่เป็น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี”

นอกจากนั้นยังมีคณะของ นายสมเพ็ญ ลำมะศักดิ์ พัฒนาการอำเภอขุนตาล นายณัฐพงษ์ วรรณสอน นายกเทศมนตรีตำบลป่าตาล นางเกวลิน ปันยานะ ปลัดเทศบาลตำบลป่าตาล นางกาญจนา อุ่นเรือน ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ประชาชน มาร่วมต้อนรับอีกด้วย พร้อมนำชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนาของหมู่บ้าน การแสดงเผ่าไทลื้อ การแสดงสินค้า OTOP ต่าง ๆ ที่กลุ่มชาวบ้านได้ดำเนินการทำขึ้นมาด้วยฝีมือของตนเอง

หลังจากนั้นทาง ดร.กันธิชา ฉิมศิริ ก็ได้รับเชิญแต่งตัวเป็น “เผ่าไทลื้อ” นำขึ้นรถรางชมวิถีชีวิตของการเป็น “หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” ซึ่งนับเป็นยุทธศาสตร์ใหม่ซึ่งจะส่งผลดีกับนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม เกิดชุมชนเข้มแข็ง ยั่งยืน โดยการนำนวัตกรรมาผสมผสานกับวิถีชีวิต ในการผลิตสินค้าท้องถิ่นหรือผลิตภัณฑ์โอทอป ภายใต้แนวคิด ร่วมสุข ร่วมวิถี ร่วมสมัย (Happiness Oriented)พร้อมกับผนวกการท่องเที่ยวของชุมชนเข้าไปอีกด้วย

ภาพ/ข้อมูล … ดร.อานนท์ แสนน่าน
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน

Comments are closed.