Uncategorized

อบต.หนองคู ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองคู และสมัชชาสุขภาพยโสธร ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและศูนย์เด็กฯ

อบต.หนองคู ร่วมกับโรงเรียนบ้านหนองคู และสมัชชาสุขภาพยโสธร ขับเคลื่อนอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและศูนย์เด็กฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู จับมือกับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู และสมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กประจำตำบล เพื่อบูรณาการส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการอาหารปลอดภัย รวมทั้งวิธีการบริหารจัดการเมื่อมีอุบัติการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น
วันนี้(25ส.ค.61) นายทัศนัย ขันเงิน นายก อบต.หนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายโสธร แสนจันทร์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมส่งภาพตำบลหนองคู และนายพินิจ คาดพันโน ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู(อินทร์ประชาคาร) ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการโครงการอาหารปลอดภัยในโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กประจำตำบล ซึ่งโครงการนี้ ได้บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ สมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร เพื่อการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยในความรับผิดชอบของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งการป้องกัน/แก้ไขปัญหา/ตอบสนองต่อปัญหาด้านโภชนาการควบคู่ การดูแลด้านความปลอดภัยอาหารทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ทั้งนี้เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตและมีสุขภาพดีเหมาะสมตามกลุ่มวัย ณ.ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองคู(อินทร์ประชาคาร) ต.หนองคู อ.เมือง จ.ยโสธร โดยมีนายสัญชาติ พลมีศักดิ์ แกนนำสมัชชาสุขภาพ จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยทีมงาน ,ครูพี่เลี้ยงเด็ก,นักเรียน,แม่ค้า-พ่อค้าผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ประกอบอาหารในโรงเรียนในโรงเรียนและเด็กเล็กประจำตำบล เข้าร่วมกว่า 50 คน
ภายหลังประธานได้กล่าวเปิดโครงการ ทางสมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร ได้ให้ความรู้ในด้านอาหารปลอดภัย พร้อมทั้งได้มีการแบ่งกลุ่มเป็น 4 กลุ่ม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปเป็นแนวทาง หาทางออกร่วมกันเพื่อนำข้อมูลที่ได้นำเสนอ ต่อไป
นายโสธร แสนจันทร์ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมส่งภาพตำบลหนองคู กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพถือเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งเน้นในการพัฒนาการ การบริการอาหารและสิ่งแวดล้อม ต้องสะอาดปลอดภัย บุคลากร รวมทั้งวิธีการบริหารจัดการเมื่อมีอุบัติการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนในศูนย์เด็กเล็ก ทั้งนี้เพื่อมุ่งสู่การบริหารจัดการความปลอดภัยด้านอาหารในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ทางด้าน นายทัศนัย ขันเงิน นายก อบต.หนองคู อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร กล่าวว่า การระดมความคิดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข องค์กรปกครองท้องถิ่น,สมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร และตัวแทนชุมชน เพื่อเป็นแนวทางหาทางออกร่วมกัน ซึ่งในตำบลของเราได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดยโสธร”เมือเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร”เพื่อลดความเสี่ยง เพิ่มความปลอดภัยด้านอาหารในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้พัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานศูนย์เด็กเล็ก อีกด้วย


………………………………………
นิ่มนวล มานาดี / โทร.098-1194212