Uncategorized

ตักบาตรเทโว พระสงฆ์ได้เดินลงมาจากบันไดนาคให้ชาวบ้านตักบาตร

ตักบาตรเทโว พระสงฆ์ได้เดินลงมาจากบันไดนาคให้ชาวบ้านตักบาตร

วันที่25 ต.ค61 หวัดพะเยาร่วมกับคณะสงฆ์ในจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร 89 รูป เนื่องในวันเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและร่วมกันทำนุบำรุง พระพุทธศาสนา

 

นางสาวจุฬาสินี โรจนกุลกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา ร่วมกับพุทธศาสนิกชนและ ประชาชนชาวจังหวัดพะเยาร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 89 รูป โดยพระสงฆ์ได้เดินลงมาจากบันไดนาค ที่วัดพระธาตุจอมทอง อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อให้ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา ซึ่งตรงกับ แรม 1ค่ำ เดือน 11 ซึ่งเป็นวันสำคัญที่ในอดีตสมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จลงจากสรวงสวรรค์มาสู่มนุษยโลก หลังจากเสร็จสิ้นจากการโปรดพระมารดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และในวันนี้เองที่พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมโปรดเทวดาและมนุษย์ หรือเรียกกันอีกอย่างหนึ่งว่า วันพระเจ้าเปิดโลก ชาวพุทธจะร่วมใจกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา และได้ถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาจนเป็นประเพณีที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชนชาวไทยทุกคนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 

สำหรับการตักบาตรเทโวเทโรหณะมหาปวารณาออกพรรษา ของจังหวัดพะเยาได้ใช้สถานที่วัดพระธาตุจอมทอง อ.เมือง จ.พะเยา ที่มีอายุกว่า 1,000 ปี โดยใช้เส้นทางการเดินบิณฑบาตรของพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ด้วยการเดินลงจากหน้าวัดพระธาตุจอมทอง แล้วเดินลง บันไดนาค จากหางพญานาคไปสู่หัวพญานาค ที่อยู่เคียง2 ข้างของบันได ที่มีขั้นบันไดกว่า 600 ขั้น เพื่อชาวพุทธศาสนิกชนทำบุญตกบาตรในเช้าวันนี้เช่นเหมือนทุกปีที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีจนถึงปัจจุบัน