Uncategorized

ปปส.ภาค 3 พัฒนาเครือข่ายสื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปปส.ภาค 3 พัฒนาเครือข่ายสื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปปส.ภาค 3 เชิญสื่อมวลชน 6 จังหวัดภาคอีสานตอนล่างเข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อนำเสนอผลกาดำเนินงานระดับจังหวัดระดับภาคพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการประชาสัมพันธ์และทำแผนประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่และระดับภาค ประจำปี 2552
เช้าวันนี้ (25 ต.ค.61) นายอดุลย์ประยูรสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาค 3 ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ที่โรงแรมเพ ลา เพลินบูติก รีสอร์ทแอดเวนเจอร์แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีสื่อมวลชนด้านวิทยุกระจายเสียงจากจังหวัดนครรราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญและอุบลราชธานี รวม 48 คน เข้าร่วม เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานตามโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญายาเสพติด ประจำปี 2561 ในระดับจังหวัดและระดับภาค อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์แนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่และร่วมจัดทำแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่และระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประจำปี 2562 ให้เกิดการทำงานเชิงรุกในการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อโซเซียลและพัฒนาเครือข่ายสื่อให้มีการขับเคลื่อนงานอย่างเข้มแข็ง
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดยังคงรุรแรงอย่างต่อเนื่อง รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นนโยบายสำคัญคัญและเร่งด่วน โดยเน้นการเผยแพร่ข่าวสารผลการดำเนินงานของรัฐบาลผ่านสื่อมวลชนให้ประชาชนได้รับทราบข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็วและทันเหตุการณ์ โดยเน้นการรณรงค์สร้างกระแสในการปรับเจตคติของสังคมในการยอมรับและให้โอกาสผู้เคยทำผิดเข้าสู่สังคม การยอมรับผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในการประชุมสัมมนา ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2561 มีการบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง นโยบายและแนวทางในการป้องกัน แก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ปปส.ภาค 3 นำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ ปปส.ภาค 3 ในด้านการปราบปราม การป้องกัน การบำบัดรักษาและการประชาสัมพันธ์ของสื่อมวลชน อีกทั้งแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์ในระดับพื้นที่และระดับภาค ประจำปี 2562. อีกด้วย..///….

สวท.ยโสธร/ข่าว/25 ต ค.61