พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร จัดอบรมโครงการบูรณาการขับเคลื่อนศักยภาพของเกษตรกรที่ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตร


พิจิตร-สภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร จัดอบรมโครงการบูรณาการขับเคลื่อนศักยภาพของเกษตรกรที่ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมีจังหวัดพิจิตร

ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร นายแสณ เกิดฤทธิ์ ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายศุภเดช แสนภูมินิเ ทศ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร และนายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง หัวหน้าส่วนยุทธศาสตร์การเกษตร

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพิจิตร จัดอบรมโครงการบูรณาการขับเคลื่อนศักยภาพของเกษตรกร ในพื้นที่ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดยได้เชิญสำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตรมาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมครั้งนี้*นางสาว สุรัสวดี เตชะพันธุ์ คลังจังหวัดพิจิตร มาบรรยายให้ความรู้ทางการเงินและการออมเงินกับกองทุนการออมแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประชาชนแรงงานนอกระบบและเกษตรกร จะได้มีบำนาญไว้ใช้ตลอดชีวิตหรือเพียงพอกับการดำรงชีพของตนเอง พร้อมยังรับสมัครกองทุนการออมแห่งชาติในวันนี้ด้วย** ด้านนายทร ชาวพิจิตร มาให้ความรู้ด้านกฏหมายเบื้องต้นสำหรับเกษตรกร ทั้งเรื่องของการบังคับคดี การขายทอดตลาด ให้ผู้รับการอบรมได้เข้าใจแนวทางการปฏิบ้ติแบบถูกวิธี ลดความเสียปรียบทางด้านกฏหมายให้แก่เกษตรกร
***นายศุภเดช แสนภูมินิเทศ กล่าวว่า การจัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกร และประชาชน ให้รู้แนวทาง ช่องทางวิธีการออม เก็บเงินไว้ใช้ในอนาคตข้างหน้า รวมถึงให้ความรู้ด้านกฏหมายเบื้องต้นแก่ผู้เข้าร่วมอบรมดังกล่าวด้วย


***ข้อมูลภาพข่าว:นางสาวนิสาชล สุดดี/นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน