Reporter&Thai Army

พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผบ.พล.ร.11/ผบ.กกล.รส.จว.ฉ.ช. ได้ประสานกองทัพเรือผ่าน พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล รอง ผบ.ทร. ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดินของกองทัพเรือ เพื่อให้กองทัพเรือส่งผู้แทนมาพบปะชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่

พล.ต.วรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผบ.พล.ร.11/ผบ.กกล.รส.จว.ฉ.ช. ได้ประสานกองทัพเรือผ่าน พล.ร.อ.โสภณ วัฒนมงคล รอง ผบ.ทร. ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดินของกองทัพเรือ เพื่อให้กองทัพเรือส่งผู้แทนมาพบปะชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ต.โยธะกา อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

 

กองทัพเรือได้มอบให้ พล.ร.ท. เสรีภาพ สุขเจริญ หัวหน้าคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินโยธะกาของกองทัพเรือ และ พล.ร.ต.ธีรยุทร นอบน้อม ผบ.ฐท.กท. ผู้แทนของกองทัพเรือ ซึ่งทราบเรื่องดี มาชี้แจงข้อมูลที่แท้จริงเกี่ยวกับการยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ และการที่กองทัพเรือมีความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านความมั่นคงของชาติ พร้อมแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ทราบ เพื่อจะได้ทราบข้อเท็จจริงและไม่ถูกฝ่ายผู้ไม่หวังดีมาบิดเบือนข้อมูลทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยได้ ณ หอประชุมที่ว่าการ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา