Uncategorized

โครงการ “อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโนนรัง ฟันดี สดุดี สมเด็จย่า”ประจำปีงบประมาณ ™๒๕๖๒™#

โครงการ “อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโนนรัง ฟันดี สดุดี สมเด็จย่า”ประจำปีงบประมาณ ™๒๕๖๒™#

ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น.ถึง ๑๒.๐๐ น.เพื่อพัฒนาศักยภาพความรู้ความสามารถเพิ่มเติมให้อสม.แต่ละหมู่บ้านปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้านทันตสาธารณสุข

*อสม.ตำบลโนนรังทั้ง ๙ หมู่บ้าน
ประกอบไปด้วยหมู่บ้านดังนี้

๑.บ้านโนนรัง ๒.บ้านโนนรัง
๓.บ้านโนนสั้น ๔.บ้านหินตั้ง
๕.บ้านค้อ ๖.บ้านค้อ
๗.บ้านหนองคัน ๘.บ้านหนองแค
๙.บ้านโนนสวรรค์

แต่ละหมู่บ้านส่ง”อสม”มาเข้าร่วมอบรมโครงการอาสาสาธารณสุขตำบลโนนรัง “”ฟันดี สดุดี สมเด็จย่า”” จำนวน ๓ ท่าน ในครั้งนี้”อสม”เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวน ๒๗ ท่านพร้อมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการโครงการ”อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโนนรัง “ฟันดี สดุดี สมเด็จย่า***คือ นางสาริยา วรรณยศ
เจ้าหน้าที่ทันตสาธารณสุข กล่าวชี้แจงนโยบายโครงการเบื้องต้นฯ

เวลา ๐๙.๓๐ น.นาง กุสุมา จันทรวิภาค ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนรัง ตำบลโนนรัง ได้เป็นประธานเปิดโครงการ “อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลโนนรัง “ฟันดี สดุดี สมเด็จย่า”ประจำปีงบประมาณ “๒๕๖๒”

ณ หอประชุมเอนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนรัง^”ได้กล่าวว่าเพื่อพัฒนาศักยภาพให้อสม.แต่ละหมู่บ้านปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้านทันตสาธารณสุข “อสม”แต่ละหมู่บ้านต้อง เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้ สามัคคี มีวินัย ใส่ใจบริการ ผสานคุณธรรม”ในด้านการป้องกัน การบำบัดโรค การรักษาและส่งเสริมสุขภาพฟันของประชาชนในชุมชนโนนรัง “มีขั้นตอนการตรวจสอบสุขภาพฟัน,ปัญหา,วิธีแก้ไขปัญหา,เข้าใจพร้อมส่งต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ได้ดีมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล อสม ๔.๐ สามารถเชื่อมโยง,ประยุกต์,บูรณาการงานในพื้นที่ได้ดีมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของชุมชนฯ

^*เน้นอนามัยช่องปากที่เหมาะสมอาศัยการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันสม่ำเสมอ
อนามัยช่องปากเป็นการรักษาปากของบุคคลให้สะอาดปราศจากโรคและปัญหาอื่น (เช่น ลมหายใจเหม็น) โดยการแปรงฟันและทำความสะอาดซอกฟันเป็นประจำ การรักษาอนามัยช่องปากสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญเพื่อป้องกันโรคของฟัน โรคของฟันที่พบบ่อยที่สุด ได้แก่ ฟันผุและโรคเหงือก รวมทั้งเหงือกอักเสบและโรคปริทันต์อักเสบ
๑.การแปรงฟันสม่ำเสมอพึงแปรงสองครั้งต่อวัน คือ ก่อนอาหารเช้าและก่อนเข้านอน การทำความสะอาดซอกฟันก็สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการแปรงฟัน
๒.ทั้งนี้ เนื่องจากแปรงฟันไม่สามารถไปถึงบริเวณซอฟกันได้จึงทำความสะอาดพื้นผิวได้เพียงร้อยละ ๕๐ มีอุปกรณ์ทำความสะอาดซอกฟันหลายอย่าง รวมทั้งไหมขัดฟัน หรือแปรงซอกฟัน ขึ้นอยู่กับวุ่าปัจเจกบุคคลชอบใช้อุปกรณ์ชนิดใด
ี่ประเมิน วินิจฉัย ป้องกัน และรักษาโรค ความผิดปกติ หรือภาวะในช่องปาก บริเวณใบหน้าขากรรไกร และ/หรือบริเวณใกล้เคียงและโครงสร้างอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ ปัจจุบัน ๚๚๚๛พร้อมมอบหมายงานให้เจ้าหน้าทันต
อธิบายชี้แจงต่อไปได้จัด
ภาพแสดงโครงสร้างของเหงือกและฟัน
ฟัน เป็นอวัยวะที่อยู่ภายในช่องปากของคนและสัตว์ มีส่วนรากติดอยู่กับขากรรไกรและมีตัวฟันโผล่พ้นเหงือกออกมา

ฟันเป็นอวัยวะที่เจริญมาจากเนื้อเยื้อชั้นนอก เช่นเดียวกับผิวหนังหรือเกล็ดปลา ฟันเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในระบบย่อยอาหาร หน้าที่หลักของฟันคือ ฉีก บด อาหารให้คลุกเคล้ากับน้ำลาย และนอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในการพูดออกเสียงด้วย

ลักษณะของฟันมีส่วนเกี่ยวข้องกับลักษณะอาหารของสัตว์แต่ละประเภทเช่นเดียวกับวิวัฒนาการ ตัวอย่างเช่น พืชนั้นยากที่จะย่อยดังนั้น สัตว์กินพืช จึงต้องมีฟันกรามหลายซี่เพื่อใช้ในการเคี้ยว ส่วนสัตว์กินเนื้อ ต้องมีฟันเขี้ยวเพื่อฆ่าและฉีกเหยื่อและเนื้อนั้นให้ย่อยง่าย พวกมันจึงกลืนได้โดยที่ไม่ต้องใช้ฟันกรามเคี้ยวมากนักฯ

คราบหินปูน เป็นคราบที่ปรากฏบนฟัน ก่อตัวขึ้นจากน้ำลายและเศษอาหารที่ตกค้างอยู่ตามตัวฟันรวมถึงแร่ธาตุอื่น โดยเมื่อคราบจุลินทรีย์(ซึ่งจะเปลี่ยนน้ำตาลจากอาหารให้กลายเป็นกรด และสารพิษ) เกาะเป็นเวลานาน จะเปลี่ยนกลายมาเป็นคราบหินปูน และทำให้เกิดการสะสมของแบคทีเรียได้ง่าย และก่อให้เกิดปัญหากับสุขภาพเหงือกและทำให้สุขภาพฟันอ่อนแอลง

คราบหินปูนเมื่อก่อตัวขึ้นในช่องปากแล้ว ไม่สามารถที่จะนำออกได้เองนอกจากจะให้หมอฟันขูดออกให้เท่านั้น คราบหินปูนเป็นตัวที่ก่อให้เกิดสุขภาพเหงือกอ่อนแอ เลือดออกเวลาแปรงฟัน และอาจนำไปสู่โรคเหงือกอักเสบได้ นอกจากนี้ยังทำให้เกิดเป็นโพรงใต้เหงือกเป็นที่สะสมของจุลินทรีย์

ในปัจจุบันจึงมักเรียกว่าหินน้ำลาย บนหินน้ำลายนี้จะถูกปกคลุมด้วยคราบจุลินทรีย์อีกชั้นหนึ่ง ทำให้เกิดการสะสมของหินน้ำลายได้ บางครั้งเราจะพบบางคนมีหินน้ำลายอยู่มากจนปิดตัวฟันทั้งหมด เราสามารถพบหินน้ำลายมากบริเวณด้านหลังของฟันหน้าล่าง และบริเวณที่ทำความสะอาดได้ไม่ทั่วถึง หินน้ำลายนี้มีโทษต่อฟันของเรา เพราะเป็นสาเหตุทำให้กระดูกเบ้าฟันมีการละลายตัว เหงือกบวมเป็นหนอง ฟันโยกครอน และหลวม บางครั้งอาจหลุดออกจากกระดูกเบ้าฟันในที่สุด ซึ่งเป็นอาการของโรคปริทันต์อักเสบ”๚

การป้องกันคราบหินปูนหรือหินน้ำลายที่ดีที่สุด คื่อการแปรงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งและใช้ไหมขัดฟันภายหลังการแปรงฟัน และพบหมอฟันทุกๆ ๖ เดือน เพื่อขุดหินน้ำลาย หรือหินปูนออก๚!ให้ออก.แสดงกิจกรรมร่วมกันคือ
การแปรงฟัน
การแปรงฟัน เป็นการทำความสะอาดฟันรูปแบบหนึ่ง ปัจจุบันคนส่วนใหญ่โดยใช้ แปรงสีฟัน โดยมี ยาสีฟัน เป็นตัวช่วยในการขัดฟัน เพื่อชำระคราบสกปรกบนผิวฟัน และนิยมแปรงฟันวันละสองครั้ง เช้า และ ก่อนนอน บางคนที่เน้นความสะอาดก็อาจแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหาร!๚๛

ในครั้งนี้ทีมงานเจ้าหน้าที่พร้อมอสม.ตำบลโนนรังได้พร้อมสามัคคี วินัย ใส่ใจบริการ ผสานคุณธรรม,,ร่วมกิจกรรมการแปรงฟันเพื่อนำไปแนะนำชุมชนแก้ไขปัญหาด้านทันตเพื่ออนามัยช่องปาก”ฟันดี สดุดี สมเด็จย่า ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สืบต่อไปฯ๚๛

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

สามัคคี วินัย ใส่ใจบริการ ผสานคุณธรรม
อสม.๔.๑๐๑.โนนรัง

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ชมรมอสม.ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
นายศรีไพร ทูลธรรม ภาพ/ข่าว
สื่อประชาสัมพันธ์ชมรมอสม.ตำบลโนนรัง อ.๑๐๑ Smart City / รายงาน

๒๕ ต.ค. ๒๐๑๘ ๑๓ : ๑๘