Uncategorized

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 น้อมนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้มีความเข้มแข็งทั้งในเชิงของตัวบุคคล และทั้งในเชิงของชุมชน พบปะเครือข่ายผู้มีส่วนร่วมขับเคลื่อนพัฒนาภาคเกษตรปลอดภัย จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อเวลา 10.00 น.วันนี้(วันที่ 4 ตุลาคม 2561) นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายภาคเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดเพชรบุรี ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวว่ารัฐบาลมีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกร โดยเฉพาะจากสถานการณ์ในเรื่องของราคาสินค้าเกษตร บางชนิด ซึ่งเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสำคัญถือเป็นเรื่องนโยบายที่ทางรัฐบาลใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ในการแก้ไขปัญหา ร่วมกับพี่น้องเกษตรกร ซึ่งจากการลงพื้นที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีในวันนี้นั้นได้มาเห็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งซึ่งคิดว่า น่าจะเป็นแนวทางที่จะช่วยในเรื่องของการทำให้พี่น้องเกษตรกรนี้ได้มีความเข้มแข็งทั้งในเชิงของตัวบุคคลแล้วก็ทั้งในเชิงของชุมชนซึ่งก็เป็นการน้อมนำเอาสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานแนวทางไว้เป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาถือปฏิบัติ แล้วก็ทำให้เกิดภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น ทั้งในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและด้านราคาผลผลิต
นอกจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวเพิ่มเติมจากการได้มีโอกาสมาเยี่ยมชม ศูนย์เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาการเกษตรประจำอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีแล้ว ก็ได้พบว่ามีการทำกิจกรรมทางด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายโดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาสินค้าเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งถ้าทำได้ถึงตรงนี้ก็จะทำให้มีความมั่นใจ ไม่ว่าจะเกิดความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรบางชนิด แต่ก็ยังมีสินค้าเกษตรอีกหลายประเภท ที่จะสามารถประคับประคองช่วยให้การทำการเกษตรให้มีความยั่งยืนได้ ถือเป็นบทพิสูจน์ที่สำคัญ และเป็นสิ่งที่เราควรจะได้มีการเน้นย้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพี่น้องเกษตรกรรายย่อยก็คือ เรื่องของการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาถือปฏิบัติเพื่อสร้างความหลากหลายในการทำการเกษตรแล้ว ยังลดความเสี่ยงทางด้านการตลาดลงได้
หลังจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกับพี่น้องเกษตรกรปลูกต้นรวงผึ้งด้วย


กสิพล ศิริลาภ-เพชรบุรี