Uncategorized

พิธีส่งมอบอาคารเรียน”วิทยาลัยผู้สูงอายุ”ให้เทศบาลตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียน การสอนถ่ายทอดภูมิปัญญา

ร้อยเอ็ด
พิธีส่งมอบอาคารเรียน”วิทยาลัยผู้สูงอายุ”ให้เทศบาลตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียน การสอนถ่ายทอดภูมิปัญญา*ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หรือ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน หมายถึง สิ่งที่แสดงความรู้ ความคิด และการกระทำของบรรพบุรุษ เพื่อที่จะดำรงชีวิตรอดอย่างมีความสุข เป็นเรี่องราวของคนใกล้ตัวที่ควรค่าแก่การเทิอดทูนยิ่งนักเป็นความรู้ที่มีประโยชน์ ไม่มีในตำรา มักหาได้จากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้าน และชุมชนนั้นเอง เป็นองค์ความรู้ ที่หล่อหลอม-บ่มเพาะ-ค้นคว้า-ทดลอง โดยใช้วิถีชีวิตตังเองทดสอบความถูกผิด คัดสรรกลั่นกรอง.
**วันนี้ 24 พ.ย. 61 เวลา 14.30 น.นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีเปิด และส่งมอบอาคารเรียนวิทยาลัยผู้สูงอายุเทศบาลตำบลท่าม่วง อ.เสลภูมิ โดยมีนายมังกร ยนตระกูล นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พนักงานเทศบาลตำบลท่าม่วง หัวหน้าส่วนราชการ นักศึกษาผู้สูงอายุ และประชาชน มาร่วมในการมอบอาคารในครั้งนี้ โดยอาคารหลังนี้กรมส่งเสริมการปกครองได้จัดสรรงบมาปรับปรุง
***นายเจริญ สุทธิประภา นายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ อ่านว่า (เส-ละ-ภูมิ) กล่าวว่า ในการจัดตั้งวิทยาลัยผู้สูงอายุครั้งนี้มีหลักสูตรการเรียน 3 กลุ่มวิชาคือ วิชาชีพ/วิชาชีวิต/วิชาการ มีนักศึกษา(คนเฒ่า-คนแก่)จากชุมชนตำบลท่าม่วงปัจจุบันจำนวน 117 คน คุณตา 20 คน คุณยาย 97 คน โดยวัตถุประสงค์ ของหลักสูตรคือ
1.เพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อยูเย็นเป็นสุขร่วมกัน
2.เพื่อสืบสานภูมิปัญญา ให้คงคุณค่าคู่กับชุมชน และ วัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงค์สืบต่อไป

สุเทพ ลอยแก้ว/รายงาน