เกษตรกร

บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับเครือข่ายสมาคมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการเรียนรู้วิถีชาวนาพบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา

ปทุมธานี : 25 พฤศจิกายน 2561
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ร่วมกับเครือข่ายสมาคมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดปทุมธานี ดำเนินโครงการเรียนรู้วิถีชาวนาพบความสุข ตามแนวทางศาสตร์พระราชา โดยมีเป้าหมายเพื่อสานต่อพระราชปณิธาน และน้อมนำศาสตร์ของพระราชา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งเพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำข้าวหอมปทุมธานี ท่านรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง มาเป็นประธานพิธี การดำนาเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 และมีการจัดกิจกรรมรับขวัญข้าว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ได้มีการจัดกิจกรรมตรวจเยี่ยมแปลงนาและเกี่ยวข้าวระยะที่ 1 ณ บ้านแสนสุขสกัดห้า จำนวน 1 แปลง 22 ไร่ ซึ่งมีทั้งเจ้าของแปลงนา และเครือข่ายภาคีความร่วมมือ ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในระยะที่ 1 และเยี่ยมชมแปลงนา ในการนี้ได้มีการปรึกษาหารือถึงแนวทางการขยายเครือข่ายการทำเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการเรียนรู้วิถีชาวนาพบความสุข ให้เกิดการส่งเสริมการปลูกข้าวหอมปทุมธานี 1 เพื่อให้เป็นที่รู้จักและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี ต่อไป มีผู้เข้าร่วมดังนี้
คุณอรรถการ ตฤษณารังสี รองประธานคณะกรรมการการศึกษาหอการค้าไทย
คุณสุรพงษ์ เป้ากลาง ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
คุณสิทธิพล ภู่สมบุญ กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด
คุณทองสุข สีลิด กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รับผิดชอบทีมเกษตร
คุณเพ็ญรุ่ง เสาะแสวง กรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีปทุมธานี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด รับผิดชอบทีมการตลาด
คุณธนภรณ์ ลาวเนื่อง ทีมข้อมูลภาคประชาชน ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปทุมธานี
คุณธนกร กลิ่นโกมล ทีมสื่อภาคประชาชน ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดปทุมธานี
คุณบุญทัน มาพงษ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
เครือข่ายบ้านมั่นคงเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร