Reporter&Thai Army Uncategorized

สนองพระราชปณิธาน วันวชิราวุธ ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำกำลังพล พร้อมด้วย คณะครูเด็กนักเรียนโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา พสกนิกรทุกหมู่เหล่าวางพวงมาลา ถวายบังคม

” สนองพระราชปณิธาน วันวชิราวุธ ” ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำกำลังพล พร้อมด้วย คณะครูเด็กนักเรียนโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา พสกนิกรทุกหมู่เหล่าวางพวงมาลา ถวายบังคม กล่าวราชสดุดี ตั้งจิตปณิธานอันแน่วแน่ สนองพระราชปณิธานของพระองค์….

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.19 น.
พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 ” วันวชิราวุธประจำปี 2562 ” 25 พฤศจิกายน 2562 หรือ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ วันลูกเสือไทย ซึ่งพระองค์ทรงดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับการกรมพิเศษ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 6 ซึ่งในกาลต่อมาแปรสภาพหน่วยมาเป็น กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และทรงเป็นพระบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย ที่ทรงมีสายพระเนตรกว้างไกล ต้องการให้เยาวชนไทย มีความสามารถและมีจิตสำนึกรักชาติ มีความสามัคคีและเห็นประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ ลูกเสือ เนตรนารีทุกคน ต้องร่วมกันทำความดี ปกป้องรักษาชาติตามพระราชปฏิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

โดยมี กำลังพล นายทหาร, นายสิบ, ทหารกองประจำการ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 เข้าร่วมพิธีฯ พร้อมด้วย นายบัญชา วงษ์ซื่อ ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา , คณะครูและลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ร่วมวางพวงมาลาและถวายราขสดุดีด้วย ณ เบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานของผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ที่ได้ทรงมุ่งหมายไว้ว่า ลูกเสือ เนตรนารี เป็นผู้มีระเบียบวินัย ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ที่สำคัญคือ มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา และใจ

โอกาสนี้ ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 นำกำลังพล กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 4 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และคณะครู เด็กนักเรียนโรงเรียนบึงบอระเพ็ดวิทยา ประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม ถวายราชสดุดีเบื้องหน้าพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี สาเหตุที่กำหนดให้เป็นวันนี้ เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เป็นประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลต่อประเทศชาติ ทั้งในด้านการคมนาคม การปกครอง กิจการเสือป่าและลูกเสือ รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านวรรณคดี

เมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ทางการจึงกำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันวชิราวุธ เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ทั้งนี้ ภายหลังมีหลักฐานยืนยันว่า วันสวรรคตจริงตรงกับเช้ามืดช่วงตี 1 ของวันที่ 26 พฤศจิกายน แต่ทางราชการยังคงถือว่าวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันวชิราวุธ

นอกจากนี้ พระมหากรุณาธิคุณพระองค์ได้ทรงนำความเจริญหลายอย่างมาสู่พระราชอาณาจักรเป็นการต่อยอดจากที่รัชกาลที่ 5 ทรงทำไว้ เช่น ทรงหันมาส่งเสริมการศึกษาด้วยการตั้งโรงเรียนแทนการสร้างวัด ทรงริเริ่มจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตรา พระราชบัญญัติประถมศึกษา ทรงปรับปรุงกฎหมายและกิจการศาล ตั้งเนติบัณฑิตยสภา ตั้งกรมสรรพากร กรมตรวจเงินแผ่นดิน ทรงทดลองการปกครองในเมืองจำลองชื่อดุสิตธานี ยกเลิกหวย ก.ข. และการพนันบ่อนเบี้ย ตราพระราชบัญญัตินามสกุลเป็นครั้งแรก เริ่มนำ “พุทธศักราช”

มาใช้ พระราชทานแบบธงไตรรงค์ ทรงนำสยามเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 จนได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายอยู่ข้างผู้ชนะ ทรงกำหนดคำนำหน้านามว่านาย นาง นางสาว เด็กหญิง เด็กชาย ทรงขยายทางรถไฟทั่วประเทศ โปรดฯให้สร้างสะพานพระราม 6 ข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นครั้งแรก สร้างเขื่อนพระราม 6 เป็นเขื่อนแรก สร้างวชิรพยาบาลและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทรงตั้งสถานเสาวภา และทรงเป็นประธานสร้างพระบรมรูปทรงม้า ทรงแตกฉานในภาษาและวรรณคดีอังกฤษทั้งที่ทรงเป็นทหาร แต่ก็ทรงตีความวรรณกรรมของเชคสเปียร์แตก และทรงสามารถถ่ายทอดเป็นวรรณกรรมไทยด้วยโคลง ฉันท์ กาพย์ กลอนอันไพเราะ เป็นที่รู้จักจนถึงปัจจุบัน