ข่าวเชียงใหม่

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสายใยรักของครอบครัว งาน Wonderful Children’s 2019 “มหัศจรรย์ วันของเด็กครั้งที่ 1” รองนายอบจ.เชียงใหม่เป็นประธานเปิด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

พิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสายใยรักของครอบครัว งาน Wonderful Children’s 2019 “มหัศจรรย์ วันของเด็กครั้งที่ 1” รองนายอบจ.เชียงใหม่เป็นประธานเปิด ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

 

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. นายไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสายใยรักของครอบครัว งาน Wonderful Children’s 2019 “มหัศจรรย์ วันของเด็กครั้งที่ 1” ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ โดยมีนางอินทิรา เชาวน์ประยูร นายกสมาคมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงการจัด โครงการอบรม ในครั้งนี้ โดยได้กล่าวว่า การจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยเป็นพื้นฐานของชีวิตที่มุ่งเน้นให้เด็กก่อนเรียนระดับปฐมวัยได้มีพัฒนาการครบทั้งในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม จิตใจ และเพื่อเน้นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กนักเรียนอย่างเต็มความสามารถโดยฝึกให้มีการพัฒนาในการแสดงออกมีความมั่นใจ สามารถทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มได้ดีมีความคิดสร้างสรรค์ มี ความภาคภูมิใจในตนเองโดยทางสมาคมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กชนเชียงใหม่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กปฐมวัย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสายใยรักของครอบครัว งาน Wonderful Children’s 2019 “มหัศจรรย์ วันของเด็กครั้งที่ 1” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กมีความมั่นใจกล้าพูดและกล้าแสดงออก เพื่อปลูกฝังให้เด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กได้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กให้มีความสามารถพิเศษทั้งในด้านดนตรีและนาฏศิลป์ และเพื่อพัฒนาสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ให้มีมาตรฐานสู่ความเป็นสากลภายใต้บริบทของสังคมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทยเป็นต้น

 

นายไพรัช ใหม่ชมภู เผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสายใยรักของครอบครัว งาน Wonderful Children’s 2019 “มหัศจรรย์ วันของเด็กครั้งที่ 1” ของสมาคมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดขึ้นในวันนี้จากการรายงาน ได้ทราบว่าการจัดการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัยเป็นพื้นฐานสำคัญเริ่มต้นของชีวิตที่มุ่งเน้นให้เด็กก่อนเรียนระดับปฐมวัยได้มีพัฒนาการครบทั้งด้านร่างกายอารมณ์สังคมจิตใจเพื่อการส่งเสริมศักยภาพของเด็กนักเรียนอย่างเต็มความสามารถโดยฝึกให้มีการพัฒนาในการแสดงขอให้มีความมั่นใจในตนเองและสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มีความคิดสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งตนคิดว่าเป็นโครงการที่ดีและขอให้ได้มีการพัฒนาต่อยอดในครั้งต่อๆไปให้ดียิ่งขึ้น

 

นายไพรัชฯ ได้ฝากถึงโครงการ“กองทุน 10 บาท” ครั้งที่ 2 กองทุนปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาและเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อนำไปใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับช่วยเหลือเด็กเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งสนับสนุนบุคคล หน่วยงาน องค์กร ที่ร่วมมือและพัฒนาการศึกษา บุคคลชุมชน หน่วยงานที่มีนวัตกรรมทางการศึกษา การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ โดยหวังผลักดันให้เป็นวัฒนธรรมของคนเชียงใหม่ ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำช่องว่างทางการศึกษาต่อไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสายใยรักของครอบครัว งาน Wonderful Children’s 2019 “มหัศจรรย์ วันของเด็กครั้งที่ 1” ที่สมาคมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นในครั้งนี้ ได้จัดให้มีการแสดงของเด็กนักเรียนจากสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนภายในใจเชียงใหม่ ภายในงาน พร้อมกับมีการมอบโล่รางวัล ให้แก่เด็กนักเรียนเยาวชน ที่ดีเด่นในด้านต่างๆ โดยมีแขกรับเชิญจาก ซาร่า AF มาร่วม แชร์ประสบการณ์ ประสบความสําเร็จในชีวิต ให้แก่น้องๆ เด็กๆและผู้ปกครอง ที่เข้ามาร่วมภายในงานด้วย

ด้านนางอินทิรา เชาวน์ประยูร นายกสมาคมผู้ประกอบการสถานรับเลี้ยงเด็กจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณการสนับสนุนจากภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่, ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ LAPC, บริษัทKindermusic, บริษัทดัชมิลล์จำกัด, สวนสัตว์เชียงใหม่, หมู่บ้านลึกลับเมืองไดโนเสาร์เชียงใหม่, โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยากรทุกท่าน ที่ร่วมผลักดันโครงการนี้ ให้เกิดขึ้น และการจัดโครงการนี้มีผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนที่เป็นตัวแทนจากสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมงาน จำนวน 1,000 คน ซึ่งภายในงานนอกจากมีการแสดง จากเด็กๆแล้วยังมีการจัดเสวนา เรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยสายใยรักของครอบครัว และการสัมภาษณ์พิเศษเรื่องเส้นทางสู่ความสำเร็จ การมอบบัตรเกียรติบัตรเด็กดีศรีล้านนา การมอบรางวัล Family Award และมอบป้ายโครงการเครือข่ายยกระดับสถานรับเลี้ยงเด็กอีกด้วย.

 

ทรงวุฒิ ทับทอง ข่าว