Reporter&Thai Army

บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับหัวหน้าเกษตรอ.เก้าเลี้ยว , ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์. ร่วมประชาคมหมู่บ้าน

เมื่อ ๒๖ มี.ค. ๖๒ เวลา ๑๑๐๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำ อ.เก้าเลี้ยว จว.น.ว. ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกับหัวหน้าเกษตรอ.เก้าเลี้ยว , ผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์. ร่วมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อนำข้อราชการไปชี้แจงและทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ระดับหมู่บ้าน ทั้งนี้ หมู่ รส.ได้ทำการสาธิตขยายผลในการทำถังบำบัดน้ำเสียโดยใช้วัสดุที่เหลือใช้หรือหาได้ง่ายในพื้นที่ ให้กับประชาชน เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือน พร้อมทั้งสอบถามปัญหาเกี่ยวกับภัยแล้ง และความต้องการน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อเตรียมการรับมือภัยแล้งที่มาถึง
– ผลการปฏิบัติ ชาวบ้านต่างมีความพึงพอใจที่มีหน่วยทหารเข้ามาแนะนำประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ดีต่อชาวบ้านในพื้นที่ และพร้อมจะนำไปต่อยอดโครงการต่อไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ๒๐ คนผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย