Uncategorized

โครงการอําเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ของตําบลไม้รูดหมู่ 3 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

ตราด…โครงการอําเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ของตําบลไม้รูดหมู่ 3 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

 

วันที่ 25 กค.2561 นายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอําเภอยิ้ม….เคลื่อนที่ตําบลไม้รูด เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 25 กค.61 โดยมีนายอนุรักษ์ อิ่มสารพางค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ต.ไม้รูด ได้กล่าวรายงานในพื้นที่ พร้อมด้วย พ.ต.อ.หญิง ณัฏฐมารัตน โอชนานนท์ ผู้ช่วยนายกกิ่งกาชาดอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวบ้านตําบลไม้รูดเข้าร่วมโครงการอําเภอยิ้ม….เคลื่อนที่

ที่ศาลาประชาคมบ้านห้วงโสมหมู่ 3 ต.ไม้รูด โดยมีหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมจํานวนกว่า 10 ราย พร้อมแจกถุงยังชีพให้กับผู้สูงอายุจํานวนหนึ่ง และทางหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมแจกข้าวสารจํานวน 250 ถุง ให้กับผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสผู้พิการและผู้ยากไร สําหรับโครงการอําเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ เป็นการนําส่วนข้าราชการและหน่วยงานออกให้บริการประชาชนในตําบลต่างๆในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรค์จากผู้ใหญ่บ้านและนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไม้รูด เพื่อนําไปแก้ไขและนําเสนอไปยังจังหวัดตราด หากปัญหาไม่สามารถจัดการได้ ในระดับอําเภอจากนั้นหน่วยงานข้าราชการได้เดินชมสินค้าของหน่วยงานต่างๆในพื้นที่กว่า 10 รายการ พร้อมกันนี้หลังเสร็จในพิธีหน่วยงานในพื้นที่ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านร่วมกับโครงก

 

ารกีฬาต้านยาเสพติดครั้งที่ 1 ของกองทุนแม่ของแผ่นดินด้วย เ

 

พื่อความสามัคคีในหมู่ชุมชนกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อีกด้วย

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก