Uncategorized

ชีวิตสู่ทางสายใหม่!!?เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ามอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ชีวิตสู่ทางสายใหม่!!?เรือนจำอำเภอตะกั่วป่ามอบทุนประกอบอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
เมื่อวัน 26 กค.61 ผู้สื่อข่าวจังหวัดพังงารายงานว่า ที่เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ได้มีการจัดพิธีมอบทุนเพื่อการประกอบอาชีพคืนคนดีสู่สังคมแก่ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ โดยมีนางสุวิมล ไกรสูงเนิน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า เป็นประธานการมอบทุนดังกล่าว

 

นางสุวิมล ไกรสูงเนิน ผู้บัญชากาเรือนตำอำเภอตะกั่วป่า กล่า

 

วว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสอดคล้องกับนโยบายของกรมราชทัณฑ์ ในโครงการก้าวย่างที่ 5 คือการสร้างการยอมรับจากสังคม แก้ไขพัฒนาพฤตินิสัย บำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังในระหว่างต้องโทษ เพื่อให้สามารถกลับตนเป็นคนดีภายหลังพ้นโทษ ซึ่งทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า ได้มีการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านทักษะวิชาชีพสาขาต่าง ๆ แต่ยังไม่สามารถประกอบอาชีพได้เนื่องจากขาดแคลนเงินทุน ทางกรมราชทัณ

 

ฑ์จึงมีการประสานความร่วมมือกับภาคเอกชน คือ นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ที่แสดงความจำนงในการมีส่วนร่วมสร้างคนดีให้กับบ้านเมือง บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ต้องโทษ
โดยเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า ได้รับเงินทุน จำนวน 4 ทุน เป็นเงินจำนวน 94,800 บาท จัดสรรให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษไปประกอบอาชีพด้านค้าขาย 3 ทุน ด้านประมง 1 ทุน ซึ่งในวันนี้ได้ดำเนินการมอบทุนดังกล่าว ให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษจำนวน 4 ราย เพื่อนำไปประกอบอาชีพหลังพ้นโทษทั้งนี้ทางเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า จะมีการติดตามผลการประกอบอาชีพ ทุก 3 เดือน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และอวยพรให้ผู้ที่ได้รับทุนประสบความสำเร็จในงานอาชีพดังกล่าวต่อไป………………………..
ภาพ/ข่าว อ.นักข่าวอาวุโสจังหวัดพังงา. รายงาน