Uncategorized

ตาก=ชาวไทยเชื้อสายไทยใหญ่(เงี้ยว)แม่สอด จัดงานประเพณีแห่ “ แล้อุปั๊ดตะก่า” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 2561

ตาก=ชาวไทยเชื้อสายไทยใหญ่(เงี้ยว)แม่สอด จัดงานประเพณีแห่ “ แล้อุปั๊ดตะก่า” ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา 2561

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 นายปาน มลติ๊บ สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก และ ในฐานะคณะกรรมการวัดแม่ซอดน่าด่าน (วัดหลวง ) อ.แม่สอด จ.ตาก และคณะศรัทธาวัดหลวง ได้จัดประเพณีแห่ “ แล้อุปั๊ดตะก่า” โดยมีคณะอุบาสกเชื้อสายไทยใหญ่(เงี้ยว)นุ่งขาวห่มขาว แห่รับข้าวพุทธจากผู้มีจิตศรัทธาในเขตเทศบาลนครแม่สอด

นายปาน มนติ๊บ กล่าวว่า ประเพณี “แล้อุ๊ปั๊ดตะก่า” เป็นประเพณีแห่รับข้าวพระพุทธของคนไทยเชื้อสายไทยใหญ่ในแม่สอด คำว่า “แล้อุ๊ปั๊ดตะก่า” เป็นภาษาไทใหญ่ หมายถึง คณะอุบาสกแห่รับข้าวพระพุทธจากผู้มีจิตศรัทธาถวายพระพุทธเจ้า ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี โดยชาวไทยใหญ่จะนับถือพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ทุกหลังคาเรือนจะมีหิ้งพระพุทธรูปไว้ในบ้าน บูชาด้วยดอกไม้สด ธูป เทียน เป็นเครื่องสักการะ และทุกๆเช้าจะถวายข้าวพระพุทธ โดยถือเป็นกิจวัตรและจะสอนให้ลูกหลานได้ถือประพฤติปฏิบัติตามและสืบทอดมาจนปัจจุบั

นายปาน มนติ๊บ กล่าวต่อว่า ประเพณีนี้ยังมีพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาแต่ช้านานและถือเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้เข้าร่วมในขบวนจะต้องเป็นชายที่นุ่งขาวเท่านั้น ห้ามมิให้หญิงเข้าร่วม แต่สามารถเดินร่วมตามหลังขบวนได้ การแห่จะเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีสีสันจากขบวนตุงที่หลากหลายสี เป็นทิวแถวสวยงาม มีศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อันเก่าแก่ของคนไทใหญ่ คือการ “รำโต” หรือชาวบ้านเรียกว่า “รำกินกะร่า” หรือเรียกว่าการรำสิงโตนั่นเอง
///////
ธนารักษ์ พินิจวงษ์ รายงาน