Uncategorized

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด

ข่าว: ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด จ.พิษณุโลก
วันนี้ (26 ก.ค.61)

 

ที่โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวสหกรณ์กา

 

รเกษตรพรหมพิราม จำกัด บ้านโปรงนก อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโ

 

ลก นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการธนาคารสินค้าเกษตรของสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ซึ่งสหกรณ์ได้จัดตั้งธนาคารข้าวโดยเปิดบริการให้สมาชิกยืมเมล็ดพันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิตนำไปใช้ทำการเกษตร ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิกมาใช้บริการยืมเมล็ดพันธุ์ข้าวจากธนาคาร จำนวน 30 ราย รวม 1,766 กระสอบ มูลค่า 607,309 บาท เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อช่วยเห

 

ลือและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรสมาชิกสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โดยมีนายสมศักดิ์ แสนศิริ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการไทยนิยมยั่งยืน (โครงการพัฒนาสถาบันเกษตรกรจัดเก็บพืชผลทางการเกษตร (แก้มลิง)) ซึ่งสหกรณ์การเกษตรพรหมพิราม จำกัด ได้รับงบอุดหนุนจากรัฐ จำนวน 33,278,790 บาท เพื่อการก่อสร้างเครื่องอบ

 

ลดความชื้น ขนาด 500 ตัน/วัน พร้อมโรงคลุม ขนาด 40 x 60 เมตร ขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ซึ่งจะได้มีการติดตามและกำกับการดำเนินโครงการฯ อย่างใกล้ชิด ต่อไป

วรนุช มีชัย/ภาพ/ข่าว
/ทีมงานประชาสัมพันธ์/สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก