Uncategorized

เครือข่ายเจาะไอร้อง จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยฟันดี “เจาะไอร้อง น้องยิ้มสวย”

เครือข่ายเจาะไอร้อง จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยฟันดี “เจาะไอร้อง น้องยิ้มสวย” เพื่อเพิ่มศักยภาพครู นักเรียน และชุมชน เข้ารับการประเมินในระดับเขตสุขภาพที่ 12 ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง พร้อมวาง 8 นโยบายของเครือข่าย

ที่อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 ต.จวบ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส นายแวสะมะแอ สาและ ปลัดอาวุโส อ.เจาะไอร้อง เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายเด็กไทยฟันดี “เจาะไอร้อง น้องยิ้มสวย” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ โรงพยาบาลเจาะไอร้อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเจาะไอร้อง โรงเรียนเครือข่าย 8 โรงเรียน คณะกรรมการประกวดโรงเรียนเครือข่ายเด็กไทยฟันดี ระดับเขต ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมงาน

 

นายซากี สะมะแอ ผอ.โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 ในนามคณะทำงานโครงการฯ เปิดเผยว่า กรมอนามัยได้จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดีมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนในสถานศึกษาได้รับการดูแลทันตสุขภาพอย่างเหมาะสมและมุ่งเน้นการส่งเสริมป้องกันทันตสุขภาพให้ครอบครัวทุกโรงเรียน สำหรับ อ.เจาะไอร้อง จึงได้รวมกลุ่มโรงเรียนเป็นเครือข่ายในนาม “เครือข่าย เจาะไอร้อง น้องยิ้มสวย” ประกอบด้วย รร.บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 รร.บ้านลูโบ๊ะเยาะ รร.ราชประสงค์ รร.บ้านบาโงดุดุง รร.บ้านมะรือโบออก มิตรภาพที่ 199 รร.บ้านบำรุงวิทย์ รร.บ้านตาโงะ และ รร.บ้านจูโวะ ซึ่งการดำเนินงานได้มีการพัฒนาศักยภาพครู นักเรียน และชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของโรงเรียนในรูปแบบเครือข่ายและภาคส่วนต่างๆทำให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมทันตสุขภาพของเด็กนักเรียนให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้น
โดยได้ดำเนินงานในรูปแบบเครือข่าย วิเคราะห์ภาพจากปัจจุบัน ปัญหาและการดำเนินงานของโรงเรียนในเครือข่ายทั้ง 8 โรงเรียน แล้วนำมากำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของศูนย์เครือข่ายฯ กำหนดพันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน กำหนดกรอบการดำเนินงาน วิธีดำเนินการ กำหนดตัวชี้วัดผล

 

สำเร็จ มีกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันทันตสุขภาพในโรงเรียน กิจกรรมการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน การบูรณาการเข้ากับการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมและโครงงานด้านทันตสุขภาพเพื่อให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนมีสุขภาพช่องปากที่ดี โดยในปี 2561 มีการประเมินเครือข่ายโรงเรียนเด็กไทยฟันดี โดยเครือข่ายเจาะไอร้อง น้องยิ้มสวย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนราธิวาส เข้ารับการประเมินในระดับเขตสุขภาพที่ 12 ใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ทางเครือข่ายจึงได้กำหนดนโยบายของ “เครือข่ายเจาะไอร้อง น้องยิ้มสวย” ดังนี้
1.ส่งเสริมพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีความเหมาะสมต่อการพัฒนาสุขภาพฟันของผู้เรียน 2.จัดให้มีบทเรียนด้านทันกรรมสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน 3.คุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน 4.แปลงฟันแห้งหลังอาหารกลางวันและก่อนนอนทุกครั้ง 5.งดจำหน่ายลูกอม ขนมหวาน อาหารกรุบกรอบ 6.จัดอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทันตสุขภาพ 7.จัดระบบส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากมารับการรักษาที่สถานบริการสาธารณสุข 8.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนด้านดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน พร้อมวางเป้าหมายหลักอีก 4 ประการ คือ 1.นักเรียนทุกคนมีสุขภาพช่องปากที่สะอาด 2.นักเรียนทุกคนสามารถแปลงฟันได้ถูกวิธี 3.นักเรียนทุกคนมีทัศนคติที่ดีในการดูแลสุขภาพช่องปาก และ 4.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปาก. ภาพ/ข่าว ซาการียา ดเลาะ จ.นราธิวส 0936193807