Uncategorized

รองอธิบดีกรมการปกครอง ติดตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 ที่ บ้านจานเหนือ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

รองอธิบดีกรมการปกครอง ติดตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561 ที่ บ้านจานเหนือ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ รองอธิบดีกรมการปกครอง และ เดินทางตรวจติดตามโครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2561ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ศาลาประชาคม บ้านจานเหนือ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายธนิต พันธุ์หินกอง นายอำเภอปทุมรัตต์ และชาวบ้านจานเหนือ ร่วมให้การต้อนรับ ที่ บ้านจานเหนือ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
ทั้งนี้ การจัดโครงการ คัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวยเมืองสุข เพื่อรำลึกถึงสถาบันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ของประเทศไทย และเพื่อน้อมรำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงดำริให้มีตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล จังหวัด และอำเภอ ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในระดับพื้นที่ตำบล หมู่บ้าน สามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้นยังได้ดำเนินกิจกรรม 1 หมู่บ้าน 1 ผลงาน 1 เดือน (111) เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย บ้านเรือนมีความสะอาด สวยงาม ประชาชนมีความสงบเรียบร้อย มีความสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความต่อเนื่องและสร้างความยั่งยืนในการดำเนินงาน รวมทั้งเพื่อสร้างแรงจูงใจและขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่

โครงการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่นบ้านสวยเมืองสุขประจำปี 2561 มีการคัดเลือกระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับภาค โดยในวันนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจประเมินบ้านจานเหนือ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตน์ ซึ่งชนะเลิศเป็นตัวแทนจังหวัดร้อยเอ็ดและและชนะเลิศเป็นตัวแทนเขตตรวจราชการที่ 12 โดยเป็นหมู่บ้านที่มีความรักความสามัคคี สมกับคำขวัญของหมู่บ้านว่า ” ดอนปู่ตารวมใจ กว้างใหญ่ชลประทาน นมัสการหลวงปู่บัวลา ลือชาผักปลอดสาร ชาวบ้านสามัคคี มากมีวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง” และที่บ้านจานเหนือ แห่งนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ สิ่งทอ ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าไหม ลวดลายอัตลักษณ์ของชาว อำเภอปทุมรัตต์ ผลิตภัณฑ์จากการจักสาน เสื่อกก ผลไม้ท้องถิ่นตามฤดูกาล มีชลประทาน วังปลาแห้งที่กว้างใหญ่ สวยงาม พร้อมรองรับนักท่องเที่ยว ที่จะเดินทางมาเที่ยวชม OTOP นวัติวิถี ชื่นชม ธรรมชาติ ชิมอาหาร และซื้อผลิตภัณฑ์ ต่างๆ ที่ บ้านจานเหนือ ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

//////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด