ข่าวการศึกษาและไอที

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมไหว้ครูและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระลึกถึงอุปการคุณ แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามหลักปรัชญามหาวิทยาลัย

มมร. วิทยาเขตร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมไหว้ครูและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระลึกถึงอุปการคุณ แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามหลักปรัชญามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ที่หอประชุม มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด พระราชปริยัติวิมล , ดร. เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด ธรรมยุต เป็นประธานในพิธีการกิจกรรมไหว้ครูและต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระลึกถึงอุปการคุณ แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามหลักปรัชญามหาวิทยาลัย โดยมี พระครูกิตติวราทร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตร้อยเอ็ด คณาจารย์ และนักศึกษาทุกระดับ ทั้งบรรพชิต และคฤหัสถ์ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด กล่าวว่า การศึกษาคือกระบวนการพัฒนามนุษย์ให้รู้จักรับผิดชอบต่อตัวเอง สถาบัน สังคม และประเทศชาติ การจัดพิธีไหว้ครู และ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่แสดงถึงความเคารพและระลึกถึงอุปการคุณ แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามหลักปรัชญามหาวิทยาลัย ที่ว่า “ความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา” เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาได้ร่วมกิจกรรม และแสดงออกซึ่งความเคารพกตัญญูกตเวทีต่ออาจารย์ ให้นักศึกษาได้ ประพฤติปฏิบัติสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีและเอื้อเฟื้อต่อกันและกันให้นักศึกษาได้สืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างความรักและศรัทธาต่อสถาบัน
กิจกรรมพิธีไหว้ครูและต้อนรับนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และเอก ภาคปกติ และภาคพิเศษ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนรวม 874 รูป/คน-

////////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว