Uncategorized

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกจัดกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชนวัดคลองหินปูนจังหวัดสระแก้ว

ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกจัดกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชนวัดคลองหินปูนจังหวัดสระแก้วสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง(26 ก.ค.) ที่ บริเวณพื้นที่ชุมชนวัดคลองหินปูน ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว จัดกิจกรรมปลูกป่า และ ไม้ยืนต้นสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง สานต่อพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยนายปนิธิ เสมอวงษ์ รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยประชาชน นักเรียน หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกป่าไม้ในพื้นที่ชุมชน ซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้สภาพอากาศมีความชื้นชักนำการตกของฝนให้กระจายตัว ครอบคุลมพื้นที่มากขึ้น ส่งผลให้พื้นที่เกษตรไม่เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ำ เกษตรกรและประชาชนสามารถประกอบอาชีพทางการเกษตรให้ตรงตามฤดู ช่วยให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสมัย นิกูลรัมย์ ข่าวชัดประเด็นจริง