Reporter&Thai Army

ทหารจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับชาวบ้านร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน

ทหารจัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับชาวบ้านร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน

วันที่ 27 ก.พ.62 ร้อย.รส.ที่4(บก.ควบคุมที่4)อ.เชียงดาว จัดกำลังพลจิตอาสา เข้าร่วมโครงการป้องกันและแก้ไขไฟป่าและหมอกควัน ประจำปี 62 ณ เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยมีนายชาญศักดิ์ ภู่เจริญ หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าผาแดง เป็นประธาน โดยมีกิจกรรมการทำแนวกันไฟป่า การอบรมให้ความรู้ในการดับไฟ การป้องกันการเกิดไฟป่า มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 100 คน ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย