ข่าว ยโสธร

“กุดชุม-ยโสธร ประเมินหมู่บ้านโครงการบ้านสวย เมืองสุข”

“กุดชุม-ยโสธร ประเมินหมู่บ้านโครงการบ้านสวย เมืองสุข”
27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น.ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้านสุขเกษมหมู่ที่9 ตำบลโนนเปือย อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร นายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร ประธานคณะกรรมการประเมินหมู่บ้านตามโครงการบ้านสวยเมืองสุขพร้อมคณะลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินหมู่บ้านตามโครง นายจารวัตร ภูแก้ว นายอำเภอกุดชุมกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการว่าการดำเนินงานกิจกรรมนี้เป็นการดำเนินงานโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านหลายฝ่ายเพื่อควบคุมการบริหารชุมชนหมู่บ้านให้เป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็นการปกครอง การรักษาความสงบ การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด การบรรเทาสาธารณะภัย การสนับสนุนการศึกษา การประนีประนอมข้อพิพาทของประชาชน ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม ศาสนาวัฒนธรรม ด้านสาธารณสุข ในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวจะต้องมีกรรมการบริหารงานหารแบบบูรณาการและมีระบบระเบียบทีชัดเจนในการนำเสนอผลงานและยังมีการนำสินค้าโอท๊อปนวัตวิถีของชุมชนมาจำหน่ายสร้างรายได้กับครอบครัวด้วย

//ภาพ-ข่าว พลากร แก้วขวัญข้า ผู้สื่อข่าวยโสธร