ข่าวเชียงใหม่

คุมประพฤติอบรมห่างไกลยาเสพติดไม่กลับมาเสพอีก

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์
คุมประพฤติอบรมห่างไกลยาเสพติดไม่กลับมาเสพอีก
27 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอฝาง จัด”โครงการรู้พิษภัย รู้ห่างไกล ยาเสพติด” (โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ) ให้แก่ผู้ที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ คดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อป้องกันการหวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิตที่จะนำไปปรับใช้กับตนเอง หลีกเลี่ยงจากยาเสพติด โดย นายวีรชาติ จันทจร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง เป็นประธานเปิดโครงการ และมีอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมให้คำแนะนำ ให้กำลังใจ ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดพระบาทอุดมตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 100 คน อาสาสมัครคุมประพฤติและเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ร่วม30 คน ในการคอยให้กำลังใจและร่วมในการตรวจสอบความประพฤติกับผู้ที่เคยกระทำผิดเกี่ยวกับ พรบ ยาเสพติด และยังอยู่ในการดูแลของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ได้ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวตลอดจนโทษทางกฎหมายที่ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องจะต้องถูกลงโทษ ในการอบรมยังได้เรียนรู้ถึงการครองตนให้รอดพ้นจากสิ่งยั่วยุ และการรู้จักปฏิเสธไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการทำตนให้เกิดประโยชน์ในครอบครัว ในสังคม และสามารถที่จะเป็นคนดีในสังคม ร่วมกันพัฒนาสังคม ประเทศชาติ ต่อไป