ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562 ผู้ใช้แรงงานสามัคคี 1 แสน cc ช่วยชีวีเพื่อนมนุษย์

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2562 ผู้ใช้แรงงานสามัคคี 1 แสน cc ช่วยชีวีเพื่อนมนุษย์
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประดับพลอยโรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 ผู้ใช้แรงงานสามัคคี1แสน ซีซี ช่วยชีวีเพื่อนมนุษย์ โดยการดำเนินงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

นายบุญถม มูลมาตย์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า ประเทศไทยถือเอาวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติหรือวัน Mayday เช่นเดียวกับหลายๆประเทศทั่วโลก และกำหนดให้เป็นวันหยุดตามประเพณีของลูกจ้างด้วยเพื่อเป็นวันระลึกถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้ใช้แรงงานทุกสาขาอาชีพ ที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ การจัดงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดร้อยเอ็ดประจำปี 2562 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ กำหนดจัดงานในวันที่ 26 เมษายน 2562 เพื่อในวันที่ 1 พฤษภาคม ลูกจ้างผู้ใช้แรงงานจะได้ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวได้ภายใต้ชื่อผู้ใช้แรงงานสามัคคี 1แสน cc ช่วยชีวีเพื่อนมนุษย์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีของผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปต่อองค์พระมหากษัตริย์ เสียสละเพื่อสังคมด้วยการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่ได้ทำคุณประโยชน์ ส่งเสริมพัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์และความเข้มแข็งขององค์กรลูกจ้าง องค์กรนายจ้าง ภาคเอกชน ภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจตลอดจนเครือข่ายด้านแรงงาน
กิจกรรมประกอบด้วยการบริจาคโลหิต การจัดนิทรรศการของสถานประกอบกิจการหรือหน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ การให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม แก่ผู้ร่วมงาน จากหน่วยงาน อาทิ หจก.บีพีเอส มาร์เก็ตติ้ง ปั้มน้ำมัน ปตท.ตลาดหนองแคน โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด,เหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด โรงพยาบาลจุรีเวช โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี ที่ ให้บริการตรวจคัดกรองโรคและรับบริจาคโลหิต การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด หน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ลูกจ้างนายจ้าง ผู้ประกอบกิจการภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายด้านแรงงาน ที่ให้การสนับสนุนในการจัดนิทรรศการ และส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 500 คน

///////////////////
S«.»news.101.*ให้เครดิต***
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด