อลังการ!!!พิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓


อลังการ!!!พิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ในวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณ ห้องประชุมสาเกต ชั้น ๗ อาคารเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด
โดย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ดนพ.พอ.ศิวดล บุญรินทร์เป็นประธานโดยมีนายบุรี ทิพนัส สสอ.เมืองร้อยเอ็ดพร้อมทีมงาน
เรียน….ท่านสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
วิทยากร อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทุกท่านกระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ในวันนีตามที่รัฐบาลไห้ความสำคัญไนการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง และชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักการการสาธารณสุขมูลฐาน โดยมีเครือข่ายในการดำเนินงานที่สำคัญ คือ อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวนกว่า ๑,๐๔๐,๐๐๐คน เป็นตัวแทน
ประชาชนผู้มีจิตอาสา เสียสละ เช้ามามีส่วนร่วมดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว
และชุมชน โดย อสม. ถือเป็นจุดเชือมที่สำคัญในการนำนโยบายต่างๆ จากส่วนกลาง
ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ตลอดระยะเวลา๕๐ปี ในปี๒๕๖๒ รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนายกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม. ให้เป็น อสม. หมอประจำบ้านควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีการสือสารทางการแพทย์ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริการสาธารณสุขในชุมชนผ่านประชาชนลดการพึ่งพาโรพยาบาลโดยไม่จำเป็น ช่วยผู้ป่วยลดภาวะแทรกซ้อน ทั้งนี้ หนึ่งในบทบาทหน้าที่ที่สำคัญของ”อสม.หมอประจำบ้าน” คือ การส่งเสริม
สุขภาพให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์โดยเป็นแกนนำในการส่งเสริมให้ประชาชน ดูแลปฏิบัติตนด้านการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกกำลังกายสม่ำเสมอ การทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใส ห่างไกลสารเสพติดและอบายมุข เพื่อช่วยลดอัตราการป่วยไรคเรือรังปัญหาสุขภาพจิต และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างมีประสิทธิภาพตามที่มุ่งหวัง
โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม.หมอประจำบ้าน อำเภอเมืองร้อยเอ็ดประจำปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๑. เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสุขภาพ การเยี่ยมบ้าน การส่งต่อ และสร้าง
เครือข่ายในชุมชน ยกระดับ อสม. เป็นหมอประจำบ้านดูแลสุขภาพคนไนชุมชน
๒. เพื่อไห้ อสม. หมอประจำบ้าน มีความรู้ความ
เข้าใจและทักษะการส่งเสริมสุขภาพ การดูแลช่วยเหลือ ป้องกัน ฟืนฟู การแก้ไข
ปัญหาสุขภาพที่สำคัญในที่ กลุ่มผู้ป่วยไรคเรือรัง ติดบ้านติดเตียง ภาวะพี่งพิง และผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต
๓. เพื่อให้ อสม. หมอประจำบ้านมีความรู้ ความเข้าใจภูมิปัญญาไทย สมุนไพรและการไชกัญชาทางการแพทย์
๔. เพื่อให้ อสม. หมอประจำบ้าน มีความรู้ และ
สามารถใช้เทคไนไลยีการสือสาร
ทางการแพทย์(Telemedicine) และแอฟพลิเคชั่นด้านสุขภาพเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค รักษาพยาบาลเบื้องต้น ฟื้นฟูสภาพ และคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
๕. เพื่อให้ อสม. หมอประจำบ้าน เป็นผู้นำและไช
ภาวะผู้นำไนการสร้างทีมเครือข่ายอาสาสมัครด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

ผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย อสม. อำเภอเมือง
ร้อยเอ็ด ร่วมทั้งสิ้น จำนวน 245 คน ไนการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ที่ได้เสียสละเวลามาไห้ความรู้ และแนวทางในการพัฒนาศักยภาพ อสม. หมอประจำบ้าน

////////////
อสม.ศรีไพร ทูลธรรม รายงาน

,