Uncategorized

โครงการรายวิชา “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บูรณาการวังสวนบ้านแก้ว”

โครงการรายวิชา “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บูรณาการวังสวนบ้านแก้ว”
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการรายวิชา “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บูรณาการวังสวนบ้านแก้ว” เพื่อเป็นรายวิชาในการสร้างพื้นฐานการดำเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้สำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ

09.00 น. – (27 ส.ค. 61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรายวิชา “ศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน บูรณาการวังสวนบ้านแก้ว” โดยมีอาจารย์ ณัฏฐกฤต ชัยอริยเมธี อาจารย์ประจำหมวดการศึกษาทั่วไป คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนนอกห้องเรียนในครั้งนี้มีกิจกรรมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา 3 ฐาน ได้แก่ ฐานการศึกษาประวัติความเป็นมาและหลักการทรงงาน , ฐานการศึกษาสถาปัตยกรรมและการออกแบบภูมิทัศน์ และฐานการศึกษาพันธุ์ไม้ต่าง ๆ ภายในวังสวนบ้านแก้ว ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 จากทุกคณะที่เรียนรายวิชาดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น 1,400 คน

สำหรับรายวิชา “ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” นั้น สืบเนื่องจากแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการพัฒนาในโครงการพระราชดำริต่าง ๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นหลักแนวคิดที่มุ่งเน้นให้คนไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีความสุข เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทุกระดับอย่างยั่งยืน ต่อมาสภามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จึงได้มีนโยบายจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (H.M.King Bhumibol Adulyadej’s Philosophy for Sustainable Development) โดยกองบริการการศึกษา ได้กำหนดให้อยู่ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาในท้องถิ่น ได้เรียนรู้ศาสตร์พระราชาด้านต่าง ๆ รวมถึงหลักการทรงงาน 23 ข้อ และแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาประเทศ เพื่อให้เกิดการปลูกฝังเมล็ดพันธ์สู่เยาวชนรุ่นใหม่ให้ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และสามารถให้นักศึกษาได้นำเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างดีในอนาคต ที่สำคัญที่สุดคือมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะขับเคลื่อนรายวิชา “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยหวังว่าวิชานี้จะเป็นหนึ่งในการสร้างพื้นฐานการดำเนินชีวิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ให้สำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ พร้อมที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงและมีความสุขต่อไป

ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเผยว่า รายวิชาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น จะเป็นรายวิชาที่ทำให้นักศึกษาได้รับทั้งประสบการณ์และความรู้ อันจะเป็นประโยชน์ยิ่งต่อนักศึกษาที่จะศึกษาต่อไปในอนาคตรวม ทั้งการใช้ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการบูรณาการความรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาวังสวนบ้านแก้ว จะประสบความสำเร็จได้ด้วยดี

ส่วนอาจารย์ ณัฏฐกฤต ชัยอริยเมธี อาจารย์คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ หนึ่งในคณะกรรมการดำเนินงานเผยว่า จุดประสงค์ของวิชานี้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีต้องการให้นักศึกษาที่เรียนได้รู้ว่าศาสตร์ของพระราชาเป็นสิ่งที่จับต้องได้ นอกจากนี้ยังต้องการทดสอบว่า หลังจากที่นักศึกษาได้เรียนทฤษฎีในห้องเรียนแล้ว นักศึกษาสามารถปฏิบัติจริง ซึ่งไม่ใช่เรื่องยาก แต่ต้องมีความตั้งใจในการศึกษา โดยส่วนตัวคิดว่านักศึกษาจะได้ประโยชน์จากการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานี้ และจะมีการต่อยอดสำหรับรายวิชาดังกล่าวต่อไปในอนาคต

ขอบคุณ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
น.ส.อาย์พรกานต์ ศิริวงษ์ ทีมข่าวภูมิภาค
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก